Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 726/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

karty pojazdu, jak i dowodu rejestracyjnego potwierdzających jego własność;, • nie dochował aktów staranności przy zakupie samochodu - nie sprawdził wpisów do karty pojazdu...
, a istniały wątpliwości czy faktycznie ww. świadek był rzeczoznawcą, skoro nie sprawdził zapisów w karcie pojazdu., W ocenie skarżącego zastosował się do woli pozwanego...

II SA/Po 368/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-04

samochodowego na środowisko. Wskazano, że przewidywane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia natężenie ruchu na poziomie 407 pojazdów osobowych wjeżdżających na parking podziemny...
karty informacyjnej - nie spowoduje przekroczenia obowiązujących normatywów akustycznych określonych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia...

VI SA/Wa 1453/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa oraz z karty odpowiedzi. Zdający może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi. Za każdą...
, które skutkowały wystawieniem przez obu egzaminatorów ocen niedostatecznych:, Adwokat R. S.:, - wprowadzenie nazwy spółki cywilnej,, - niedostateczna identyfikacja wkładów (pojazdów...

VI SA/Wa 2152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

k.p.a. odwołujący się wniósł o dopuszczenie dowodu z:, 1. karty informacyjnej [...],, 2. zapisów konsultacji lekarskich [...],, 3. skierowania z dnia [...] do Poradni...
fizjoterapeutycznych z dnia [...]. wystawionego w [...] Specjalistycznej Przychodni [...],, 2. karty ustalającej termin zabiegów rehabilitacyjnych ręki lewej (magnetron, wirówka wodna...

VI SA/Wa 908/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

., Ponadto faktycznie egzaminator W. wpisała 'ilość kart: 14', pomimo iż praca skarżącej została sporządzona na 8 kartach. Nie ma jednak co do tego wątpliwości, iż egzaminator...
. Kierujący samochodem marki Ford Ranger J. B. wyprzedził jadącą na rowerze powódkę, a następnie zatrzymał się i nie zachowując należytej ostrożności otworzył drzwi pojazdu...

VI SA/Wa 803/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-28

Zielonej Karty. Wszelkie informacje na temat tego systemu znajdują się na stronie internetowej [...]. W. S.A. likwiduje szkody powstałe na terytorium RP z ubezpieczeń OC...
po stronie W. S.A. musiałoby być explicite wyrażone w moim zakresie obowiązków. Zresztą w Systemie Zielonej Karty taka współpraca nie ma najmniejszego sensu, gdyż zgodnie z art...

II GSK 4893/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

z art. 18 Konstytucji w zw. z art. 19 i art. 153 TFUE i relewantnych postanowień z art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, a uchybienia te mają istotny wpływ na wynik sprawy...
, zasady ochrony macierzyństwa z art. 18 Konstytucji w zw. z art. 19 i art. 153 TFUE i relewantnych postanowień z art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, poprzez...

VI SA/Wa 1217/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

oraz z karty odpowiedzi (art. 78d ust. 3 ustawy)., Druga część egzaminu adwokackiego, zgodnie z art. 78d ust. 5 Prawa o adwokaturze, polega na rozwiązaniu zadania z zakresu prawa...
, błędnych ustaleń faktycznych, w tym w szczególności odnośnie do prawidłowości zachowania kierującego pojazdem w kontekście zasad ruchu drogowego z uwzględnieniem jego wiedzy...

VI SA/Wa 381/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa oraz z karty odpowiedzi (art. 78d ust. 3 ustawy)., Druga część egzaminu adwokackiego, zgodnie z art. 78d ust. 5 Prawa...
. W szczególności razi brak określenia odpowiedzialności w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu oraz brak nałożenia na zastawcę obowiązku posiadania ubezpieczenia...

VI SA/Wa 1929/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

, że z karty karnej skarżącego wynika, że jest osobą niekaraną., Organ stwierdził bowiem, że popełnienie przez skarżącego czynu przeciwko mieniu i jego zachowanie...
2013 r. w [...] dokonał uszkodzenia pojazdu marki [...] nr rej. [...] poprzez uszkodzenie lewego lusterka zewnętrznego oraz uszkodzenie wygięcie ramienia i wycieraczki szyby...
1   Następne >   2