Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 3438/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

spornych samochodów, uchylając pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz karty pojazdu. Dyrektor IC wskazał, że po skonfrontowaniu dat wydania...
się w tej ewidencji. Dane te dotyczą pojazdu, dowodu rejestracyjnego (albo pozwolenia czasowego), karty pojazdu, organu (który dokonał rejestracji pojazdu), właściciela...

V SA/Wa 1604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

z o.o. z dnia 24 sierpnia 2010 r. o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis na zakup, trzech samochodów osobowych oraz opłacenie kart pojazdów. W ocenie Funduszu...
rozliczeń bezpośrednio z kontrahentem., Poza tym organ odwoławczy kwestionuje zasadność poniesionego wydatku. Wydatek na sfinansowanie zakupu samochodów i związanych z tym kart...

V SA/Wa 1425/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-22

i niezbędność do osiągnięcia jej celu., Minister również zauważył, że karta ewidencji przebiegu pojazdu (czy inne dokumenty o równoważnym znaczeniu) była obowiązującym...
doświadczenie w realizacji zadań finansowanych z funduszy UE., W przypadku braku karty ewidencji przebiegu pojazdu lub innych dokumentów zawierających m.in. informacje dotyczącą...

III SA/Łd 720/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-18

bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji,, - wykonywaniu przewozu okazjonalnego pojazdem niespełniającym kryterium...
[...]. Wymienionym pojazdem kierował JG, który we własnym imieniu wykonywał okazjonalny przewóz osób. Kierujący przewoził pasażera z ul. [...] w [...] do hotelu [...] przy ul...

I SA/Ol 12/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

dla każdego potencjalnego beneficjenta., W aktach sprawy znajduje się przedłożony przez IP Regulamin konkursu wraz z załącznikami: nr 8 i 9 - wzór karty oceny kryteriów...
merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów oraz załącznik nr3 - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, a także zanonimizowane karty...

I SA/Sz 157/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

z karty oceny formalnej: 'Czy Wnioskodawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego ubiega się o dofinansowanie przeznaczone na wydatki...
o dofinansowanie. Weryfikacja jest dokonywana na formularzu Karty Oceny Formalnej., Uchybienie formalne stwierdzone w projekcie pn. 'Gospodarka odpadami w Gminie K.- wzrost...

I SA/Kr 839/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-11

wcześniejszej decyzji., W dołączonej do rozstrzygnięcia karcie oceny P. ponownie przyznała skarżącemu 0 punktów w kryterium 'Innowacyjność', gdyż operacja...
ogumienia samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów przemysłowych i rolniczych oraz serwisem układów pneumatycznego zawieszenia. Zdaniem skarżącego, usługi...

I SA/Ke 272/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-08

projektu wraz z uzasadnieniem przedstawiono w karcie informacyjnej będącej załącznikiem do niniejszego pisma., Z karty tej wynika, że w zakresie kryterium 1. Zgodność projektu...
, która będzie wynikała z wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz ostatecznego produktu lub usługi, która powstanie w wyniku realizacji projektu. Jak wskazano w Karcie Oceny...

II SA/Ke 725/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-15

, że mając na uwadze regulamin konkursu, a zwłaszcza § 4 część II ust. 3, ocena merytoryczno-techniczna prowadzona jest w oparciu o zasadę 'dwóch par oczu', na podstawie karty...
skarżący uznał zasadniczą ocenę dokonaną przed wniesieniem protestu w karcie ponownej oceny część A - a potrzymaną również po wniesieniu protestu, jakoby 'lokalny charakter...

II SA/Ke 663/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-10

oceny wnioskodawca wskazał na nieprawidłową ocenę złożonego przezeń projektu w zakresie wyszczególnionych poniżej kryteriów, sformułowanych w części A karty oceny...
przyznanych 5 (5 x 1 pkt)., Strona sformułowała także szczegółowe zarzuty pod adresem oceny części B karty - realizacja projektu w branży kluczowej dla rozwoju regionu...
1   Następne >   +2   +5   7