Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II GSK 3662/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-21

Polskiej nie dowodzi istnienia interesu prawnego po stronie skarżącej., Sąd uznał, że zaskarżona uchwała w żaden sposób nie ogranicza prawa własności skarżącej...
, na co bezpośredni wpływ miała zaskarżona uchwała, nie stanowi wykazania interesu prawnego skarżącej. Sąd uznał, że w takiej sytuacji można mówić jedynie o interesie...

I SA/Gd 128/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-03-21

w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób...
prawnym, pozostającym w związku z toczącym się postępowaniem., Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między...

III SA/Po 911/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718), dalej jako 'P.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

III SA/Po 912/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718), dalej jako 'P.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

V SA/Wa 530/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

dni interesu prawnego lub uprawnienia, który został naruszony wydaniem zaskarżonej uchwały oraz do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego ów interes prawny...
lub uprawnienie wynika, pod rygorem odrzucenia skargi., Pełnomocnik skarżącej w piśmie z [...] maja 2017 r. wskazał, że interes prawny skarżącej do wniesienia skargi...

III SA/Gd 561/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-31

, że przysługuje jej interes prawny uzasadniający jej udział w tym postępowaniu. Źródłem tego interesu jest to, że jest ona autorką projektu i ma na jego temat niezbędną wiedzę...
, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania...

II OSK 2732/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-03

zaskarżonej uchwały, Sąd zobowiązany jest zbadać, czy zaskarżona uchwała narusza interes prawny skarżącego. Dopiero zaistnienie takiego naruszenia daje legitymację do wniesienia...
zawodowych., Sąd wyjaśnił, że interes prawny oznacza, że podmiot działa we własnym imieniu, w obronie swoich praw lub zwolnienia z obowiązku oraz że posiada...

I SA/Go 376/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-26

. osób do udziału w sprawie w charakterze uczestników., W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wskazał, że postępowanie objęte przedmiotową decyzją dotyczy interesu prawnego A.S....
, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. W myśl § 2 omawianego przepisu...

II SA/Kr 943/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

o jej odrzucenie, względnie oddalenie. W uzasadnionemu organ wskazał, że strona skarżąca nie wykazała interesu prawnego w swej skardze złożonej na podstawie art. 50 § 1 ustawy Prawo...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej, w sprawie...

II GSK 684/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

do ekonomicznej nieopłacalności gospodarki rybackiej w tym obwodzie., W ocenie Sądu I instancji skarżąca w sprawie nie wykazała naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia...
., W świetle powyższych okoliczności WSA uznał, że skarżąca nie miała interesu prawnego, wynikającego z określonej normy prawa materialnego, w zaskarżeniu spornej uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100