Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I OSK 1415/16 - Wyrok NSA z 2017-07-06

r. Nr 13, poz. 74 ze zm. dalej u.s.g.), który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...
do oceny, czy wnoszący skargę ma interes prawny lub uprawnienie, które zostały naruszone zaskarżonym aktem, Sąd wyjaśnił, że kryterium interesu prawnego, o którym mowa w art...

I OZ 918/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

postępowania wskazując, że wynik postępowania dotyczy jej interesu prawnego. We wniosku Wspólnota, powołując się na art. 6 ustawy o własności lokali wskazała, że posiada...
. Warszawy. Zatem sama chęć wynajęcia przedmiotowego lokalu, gdyby był on oddawany w najem w drodze przetargu, nie oznacza wystąpienia po stronie Wspólnoty interesu prawnego...

I SA/Wa 666/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., W ocenie Sądu wskazany przepis nie daje podstaw do dopuszczenia Wspólnoty jako uczestnika...
do sądu administracyjnego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą rady, o ile wcześniej wezwie radę do usunięcia zarzucanego naruszenia...

I OSK 1129/08 - Wyrok NSA z 2009-12-03

pełnomocnictwa właściciela. Przedmiotowe uchwały naruszają interes prawny skarżącego, podobnie jak dalsze ogłoszenia publiczne dotyczące wstrzymania się od płatności czynszu...
ustawy o samorządzie gminnym, wobec powyższego w pierwszej kolejności Sąd zobligowany był do zbadania czy zaskarżony akt narusza interes prawny lub uprawnienie skarżącego...

I SA/Wa 1862/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm. dalej u.s.g.), który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
stronami bezsporna. Przystępując w następnej kolejności do oceny, czy wnoszący skargę ma interes prawny lub uprawnienie, które zostały naruszone zaskarżonym aktem, w pierwszej...

I SA/Wa 2411/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-19

. Z. podnieśli, że uchwała narusza ich interes prawny gdyż uniemożliwia im realizację roszczeń z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
mają więc zapewnioną możliwość ochrony swoich interesów przed sądem powszechnym., Następnie organ podniósł, że skarżący wywodzą naruszenie swojego interesu prawnego z naruszenia...

IV SAB/Wa 463/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Dzielnicy...
do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 50 § 1 P.p.s.a., jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

I OSK 1241/09 - Wyrok NSA z 2010-01-25

organu z zamiarem zaspokojenia swojej potrzeby zawarcia umowy najmu lokalu będącego pracownią. W przypadku uznania przez Sąd, że skarżąca legitymuje się interesem prawnym...
, organ wywodził, że naruszenie interesu prawnego nie oznacza obowiązku uwzględnienia skargi. Obowiązek ten powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu prawnego...

I OSK 1745/09 - Wyrok NSA z 2010-03-12

była interpretacja Sądu pojęcia interesu prawnego lub uprawnienia występujących w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, ograniczająca rozumienie tych pojęć tylko do takich praw...
innymi, że sam fakt bycia przez skarżącego właścicielem budynku w przedmiotowej sprawie nie oznacza po jego stronie interesu prawnego dopóki uprawnienie do władania budynkiem...

I SA/Wa 1482/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-17

., Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Skarżący podniósł, że uchwała ta narusza jego interes prawny poprzez uznanie, że przepis art. 211 powyższej ustawy nie stoi na przeszkodzie...
. 1591 z późn. zm., zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym). Zgodnie z treścią tego przepisu, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
1   Następne >   +2   +5   +10   17