Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X
  • Symbol

VII SA/Wa 1538/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-20

, że uchwała z dnia [...] stycznia 2009 r. Nr [...] narusza ich interes prawny, gdyż uniemożliwi realizację postanowień art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r...
, a środek odwoławczy na dane rozstrzygnięcie można wnieść tylko raz., Organ wskazał na brak interesu prawnego skarżących, wskazując iż nawet uwzględnienie skargi...

II SA/Ke 510/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

czerwca 2005 r., Skarżąca wskazała, iż został naruszony jej interes prawny, gdyż jako członek zarządu ma prawo żądać by wszelkie działania podejmowane przez organy...
na skargę Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji wniósł o jej odrzucenie albo oddalenie podnosząc, iż zaskarżona uchwała w żaden sposób nie narusza interesu prawnego...

II SA/Ke 509/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

, zdaniem Gminy Sitkówka - Nowiny, naruszony jej interes prawny, bowiem jako członek zarządu ma prawo żądać by wszelkie działania podejmowane przez organy związku...
sposób nie narusza interesu prawnego lub uprawnienia skarżącej, zaś takie naruszenie skarżąca winna stosownie do art. 101 ust. 1 u.s.g. wykazać. Gmina Sitkówka-Nowiny pozostaje...

II SA/Ke 508/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

, naruszony jej interes prawny, bowiem jako członek zarządu ma prawo żądać by wszelkie działania podejmowane przez organy związku były dokonywane zgodnie z przepisami prawa...
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji wniósł o jej odrzucenie albo oddalenie podnosząc, iż zaskarżona uchwała w żaden sposób nie narusza interesu prawnego...

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

tej uchwały., Zaskarżonej uchwale zarzucili:, a) naruszenie interesu prawnego, poprzez utożsamienie pojęcia 'nieruchomości' oraz 'lokalu mieszkalnego' i zastosowanie takiego...
niedociążenie stawką opłaty mieszkańców 'nieruchomości' oraz przeciążenie stawką opłaty mieszkańców lokalu mieszkalnego. Skarżący wskazali, że ich interes prawny został...

II SA/Ke 1016/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-20

być także okoliczność, iż przewodniczący Zgromadzenia wyznaczył pisemnie termin posiedzenia na 16 czerwca 2005 r., Skarżąca wskazała, iż został naruszony jej interes prawny...
iż ewentualna sprzeczność uchwały z prawem nie daje legitymacji do wniesienia skargi, jeżeli uchwała nie narusza prawnie chronionego interesu prawnego lub uprawnienia...

I SA/Wa 220/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

wynikającego z przepisu prawa. To ostatnie stwierdzenie jest ważne dla wskazania braku interesu prawnego osoby skarżącej, koniecznego do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd...
[...] października 2009 r. Zarząd Dzielnicy [...] W. podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie. Dodatkowo organ podniósł, że skarżący nie ma interesu prawnego w zaskarżaniu...

I SA/Wa 1459/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-11

właściciela. Przedmiotowe uchwały naruszają interes prawny skarżącego, podobnie jak dalsze ogłoszenia publiczne dotyczące wstrzymania się od płatności czynszu Zrzeszeniu...
(j.t. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W związku z powyższym Sąd zobligowany był do zbadania czy zaskarżony akt narusza interes prawny lub uprawnienie...

I OSK 2435/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-30

jest rozstrzygnięcie czy pismo skarżącego z dnia 25 marca 2015 r. stanowiło wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, dokonanego poprzez wydanie...
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 - zwanej dalej: 'u.s.g.') każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...

I SA/Wa 2214/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

2010 r. A. K. wezwała Zarząd Dzielnicy do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego i do uchylenia podjętej uchwały. Pismem z dnia 2 września 2010 r. Zastępca Burmistrza...
od podjęcia rozstrzygnięcia o meritum uprawnień i interesu prawnego A. K. określonych przepisami prawa materialnego. Zatem uchwała ta jako naruszającą prawo powinna...
1   Następne >   +2   +5   7