Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Dzielnicy X

I OSK 234/16 - Wyrok NSA z 2016-06-01

sądowoadministracyjnej musi być poprzedzone skierowaniem do organu samorządowego wezwania o wyeliminowanie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. W uchwale składu 7...
lokalowych z wykorzystaniem lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy., Według art. 101 ust. 1 usg każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...

I OSK 2795/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
wynikających ze wskazanych przepisów, a ponadto zaskarżona uchwała bezpośrednio dotyczy jego interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, kontrolując legalność...

I OSK 1716/19 - Wyrok NSA z 2020-05-27

przez uwzględnienie skargi zawierającej braki formalne w postaci pominięcia przez skarżących określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego, i w konsekwencji naruszenie art. 58...
i wymogu określenia w niej naruszenia prawa lub interesu prawnego. Przede wszystkim należy zauważyć, że skarżący wnosząc skargę na niekorzystną dla nich uchwałę działali...

I OSK 2862/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-03

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), który stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
, pomimo niewykonania przez Sąd obowiązku udzielania skarżącemu, występującemu w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego...

I OSK 3118/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

, iż zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ...
o samorządzie gminnym, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organy gminy z zakresu administracji publicznej...

I OSK 3359/15 - Wyrok NSA z 2016-04-20

(t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594, ze zm.), zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ...
socjalnego na czas nieoznaczony. Po przeanalizowaniu oraz weryfikacji akt lokalowych oraz uzyskaniu opinii Wydziału Prawnego i Komisji Mieszkaniowej, Wydział zaproponował wynajem...

I OSK 2310/16 - Wyrok NSA z 2017-01-04

lokalu mieszkalnego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem, który wpłynął do organu w dniu 30 kwietnia 2015 r., G. D. i A. H. wystąpili...
w/w na liście osób oczekujących na najem lokalu., W uzasadnieniu uchwały wskazano, że G. D. (wnioskodawca) posiada tytuł prawny do lokalu, jest bowiem najemcą mieszkania...

III OSK 152/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

lokalu socjalnego., Wskazany wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, W dniu [...] stycznia 2017 r. (data wpływu) wnioskodawca...
i w jego granicach. Organy obowiązane są wyjaśnić sprawę obiektywną, przy jednoczesnym wyważeniu interesu społecznego i indywidualnego interesu jednostki., W ocenie Sądu...

I OSK 2025/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

wydano w następujących okolicznościach stanu faktycznego i prawnego sprawy., Pismem z dnia [...] maja 2013 r. E. J. (dalej określana jako skarżąca) wniosła do Zarządu...
wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną świadczoną z urzędu., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej pełnomocnik powtórzył, że organ dysponując dokumentacją medyczną...

I OSK 800/17 - Wyrok NSA z 2018-06-12

zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym przyjętym przez Sąd I instancji:, Zarząd Dzielnicy [...] zaskarżoną uchwałą, z powołaniem m. in. na § 4 pkt 1 i § 24 ust...
obiektywną oraz mają obowiązek właściwego wyważenia interesu społecznego i indywidualnego interesu jednostki. Przepisem procesowym, regulującym postępowanie organu...