Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Kr 115/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-09

, aktualny interes prawny, prawnie chroniony, polegający na możliwości domagania się od organów administracji podjęcia określonych przepisami prawa czynności...
przesłankami zastosowania przepisu prawa materialnego. W ocenie organu odwoławczego, stwierdzenie, że interes lub obowiązek ma charakter prawny musi opierać...

II SA/Bd 942/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-20

, że zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
obiektywny, co oznacza, że stroną postępowania nie staje się każdy, kto chce być stroną postępowania, lecz jest nią ten, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie...

II SA/Wr 265/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-28

doręczenia przedmiotowej decyzji odwołującej się mimo tego, że jako dostarczającą objęte decyzją mięso posiada interes faktyczny i prawny w tym aby bronić jakości mięsa...
w związku z zagrożeniem jego niewprowadzenia do obrotu jako zagrażającego dla zdrowia publicznego. Odwołująca się wskazując na naruszenie jej interesu prawnego stwierdziła...

II SA/Go 960/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-18

strony reguluje art. 28 k.p.a., w myśl którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Skoro zatem art. 73 § 1 k.p.a. wyraźnie stanowi, że prawo wglądu do akt, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów ma strona...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-18

, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania...
na prawach strony (art. 33 § 1 P.p.s.a.). Po myśli art. 33 § 1b P.p.s.a. jeżeli wynik postępowania sądowego nie dotyczy interesu prawnego m. in. osób, o których mowa w § 1...

II OSK 2480/17 - Wyrok NSA z 2019-09-10

) zażądał wykazania w terminie 7 dni posiadania interesu prawnego przez odwołującą., W dniu [...] lutego 2017 r. [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał postanowienie...
w postępowaniu są wyłącznie podmioty posiadające interes prawny w rozumieniu norm materialnego prawa administracyjnego rozstrzygany w konkretnym postępowaniu...

II SA/Rz 730/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-24

, że ma materialno-prawny interes uczestnictwa w danej sprawie. W okolicznościach sprawy wnioskująca Spółka nie wskazała przepisu prawa, który mógłby stanowić podstawę...
rozstrzygnięcia, a w konsekwencji który uprawniałby do żądania podjęcia stosownych czynności przez organ I instancji. Spółka nie wykazała istnienia po jej stronie interesu prawnego...

II SA/Rz 459/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W rozumieniu cytowanego przepisu o 'interesie prawnym' można mówić wtedy...

II SA/Go 1107/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-28

. Stosownie zaś do art. 50 § 1 i § 2 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...
Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

II SA/Op 49/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

odwołania w całości natomiast dotyczy interesu prawnego oraz obowiązków P. K. i w żaden sposób nie odnosi się do praw lub obowiązków A. S., Decyzja [...] Wojewódzkiego...
z oryginałem oraz określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego a także sprecyzowania, czy skarży tylko decyzję, czy również postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza...
1   Następne >   +2   +5   +10   20