Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

IV SA/Wa 125/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

wyżej wspomnianego przepisu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny...

II SA/Gd 739/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-11

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu...

II OSK 1136/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

jest zatem podstaw by wyprowadzać interes prawny strony z faktu przysługiwania danej osobie prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości położonej na terenie...
z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez przyjęcie, że skarżący nie posiada interesu prawnego...

II SA/Gd 173/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-31

, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Z przepisu tego wynika, że organizacja społeczna...

II OSK 931/20 - Wyrok NSA z 2021-03-09

działki nr [...]., 19. Art. 50 § 1 p.p.s.a. poprzez orzeczenie poza granicami interesu prawnego skarżącego polegające na stwierdzeniu bezskuteczności zaskarżonej czynności...
w całości, podczas gdy skarżący nie wykazał interesu prawnego poza prawem do działki nr [...]., 20. We wnioskach skargi kasacyjnej zażądano uchylenia zaskarżonego wyroku...

I OSK 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Dodatkowo Sąd wskazał, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 P.p.s.a...

II SA/Bk 828/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-20

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy...

II SA/Go 43/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-03

i niewyjaśnieniem motywów, jakimi kierował się organ, dokonując zaskarżonej czynności;, 3) interesu prawnego skarżących jako właścicieli zabudowanej budynkiem oficyny działki...
ochrony konserwatorskiej oraz godzi w interes prawny skarżących jako właścicieli nieruchomości. Skoro bowiem aktualnie działka ewidencyjna nr [...], stanowiąca odrębną...

II SAB/Kr 389/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-05

. Artykuł 2 ust. 2 ustawy stanowi bowiem, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Dana informacja...
Prawnej pełnomocnika - M. P.. Fakt ten potwierdza sam wnioskodawca w treści złożonej skargi powołując się, iż działa w imieniu swojego mocodawcy (pismo z dnia 11 czerwca...

II SA/Kr 1241/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-18

., Skarżąca wskazuje, że posiada zgodnie z art. 50 § 1 ppsa interes prawny do wniesienia skargi, gdyż wpisanie budynku do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz założenie...
p.p.s.a., Skarżąca posiada zgodnie z art. 50 § 1 ppsa interes prawny do wniesienia skargi, gdyż wpisanie budynku zlokalizowanego w miejscowości J., ul...
1   Następne >   +2   +5   7