Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

III SA/Lu 1083/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-04

pierwszej instancji podniósł, że brak jest norm prawa materialnego, z których skarżący mógłby wywodzić swój interes prawny we wszczęciu postępowania. W ocenie organu pierwszej...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przymiot strony nie zależy...

III SA/Lu 705/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-17

.' osobami prawnymi Kościoła z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1, są klasztory. Podniósł, że pojęcie 'interesu prawnego', o którym mowa w art. 28 k.p.a. należy definiować...
tym interesem (lub obowiązkiem), a postępowaniem administracyjnym. Interes prawny pozwalający na uznanie danego podmiotu za stronę postępowania musi być 'własny' to znaczy...

III SA/Lu 668/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

jest wyłącznie Spółka A. W świetle art. 28 k.p.a. stroną nie jest Spółka B, ponieważ nie ma ona interesu prawnego, a jedynie interes ekonomiczny i finansowy...
, że skarżącej nie przysługuje przymiot strony postępowania ze względu na brak interesu prawnego i w konsekwencji bezpodstawne umorzenie postępowania odwoławczego, w sytuacji...

III SA/Gl 695/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-11

Administracyjny w Gliwicach pismem z dnia 9 sierpnia 2004 r. wezwał stronę skarżącą do jej uzupełnienia poprzez określenie jakie przepisy prawa lub jaki interes prawny...
jednak podstaw zaskarżenia, tj. nie określił jakie przepisy prawa lub jaki interes prawny względem niego zaskarżona decyzja narusza., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...

III SA/Gl 858/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-10-04

określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Powyższe stanowi istotny element skargi pozwalający na jednoznaczne sprecyzowanie zakresu żądania oraz rodzaju ochrony...
, której skarżący domaga się od sądu. Określając naruszenie prawa lub interesu prawnego należy bowiem przytoczyć tzw. podstawy zaskarżenia, czyli przyczyny uzasadniające...

IV SA/Gl 735/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-25

, że w obowiązującym stanie prawnym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy podmiot, który posiada interes prawny. Stanowi o tym art. 50 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu...
. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego podmiotem uprawnionym do udziału w postępowaniu administracyjnym jest ten, kto ma w tym interes prawny. Z reguły interes...

III SA/Gl 617/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-13

własnoręcznym podpisem) oraz do określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego., Do wykonania powyższego zakreślono stronie siedmiodniowy termin liczony od dnia następnego...
pod wskazany adres w dniu [...]., Do dnia dzisiejszego strona nie określiła naruszenia prawa lub interesu prawnego oraz nie nadesłała wymaganego od niej odpisu skargi...

II SA/Rz 343/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

znaczenie ma przepis art. 28 k.p.a. Zgodnie z jego treścią stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W świetle tego przepisu decydujące znaczenie dla uzyskania przymiotu strony ma istnienie interesu materialnoprawnego w uzyskaniu...

II SA/Kr 472/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-29

, wieczystych itp. W myśl art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Organy miały zatem w pierwszej kolejności obowiązek zbadać i ustalić krąg stron postępowania, a więc jakie podmioty posiadają interes...

IV SA/Gl 495/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-19

przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a to czy podmiot wnoszący skargę ma w tym interes prawny, sąd...
nie legitymuje się interesem prawnym powoduje oddalenie skargi., W świetle powyższych uwag należy w pierwszej kolejności rozpatrzyć legitymację skargową Spółki A w C. D., a zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   29