Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 2663/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

relację świadka. Jak wskazała, wywodzi interes prawny z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz 93 ze zm.), dalej jako 'k.c....
dotyczącej właściciela oznaczonej działki geodezyjnej, bowiem skarżąca nie wykazała przysługiwania jej interesu prawnego., Zaskarżoną decyzją organ utrzymał powyższą decyzję...

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego...
świadczy, według Starosty, o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego. Spółka nie wskazała także przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby jej prawo do uzyskania...

II SA/Bk 28/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

. i podanie numerów ksiąg wieczystych, bądź numerów zbioru dokumentów dla ustalonych nieruchomości., W wyniku zobowiązania przez organ do wykazania interesu prawnego, w uzyskaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, spółka 'W.' wskazała, że posiada interes prawny, rozumiany jako prawo podmiotowe wierzyciela do egzekwowania świadczenia, podkreślając...

II SA/Bk 343/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-17

musiał wykazać interes prawny - art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego. W przedmiotowej sprawie interes ten nie został wykazany. Zdaniem organu ani zamiar...
z jej właścicielem wypisem z rejestru gruntów dotyczącym tej nieruchomości. Samo przekonanie strony, że posiada interes prawny w określonym żądaniu jest niewystarczające...

II SA/Sz 1135/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

wynika, iż osoba fizyczna lub -prawna nie będąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu...
prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał...

II SA/Sz 1134/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego...
się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał, w ocenie organu, istnienia interesu prawnego...

IV SA/Wa 2285/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-24

z wnioskiem do organu prowadzącego ewidencję gruntów Dzielnicy M. o wydanie odpisu z ewidencji gruntów dla nieruchomości dłużnika wywodząc swój interes prawny...
nie wykazał interesu prawnego uzasadniającego swoje żądanie., W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik Spółdzielni [...] 'M.' z siedzibą w W. wniósł o uchylenie...

II SA/Sz 220/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

, że osoba fizyczna lub prawna nie będąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu prawnego...
do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego świadczy, według Starosty...

I OSK 1312/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

- Zakładowi Usługowo-Wytwórczemu (...) S.A. w P., wobec czego uznał, że wnioskująca nie posiada interesu prawnego, lecz jedynie interes faktyczny. Treścią interesu prawnego...
fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osób fizycznych lub osób prawnych, które mają interes prawny w tym zakresie. Organ...

II SA/Sz 478/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-04

wezwał wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia wniosku przez wskazanie interesu prawnego opartego na konkretnym przepisie prawa materialnego...
sąsiednich i dlatego ma interes prawny w uzyskaniu informacji o władaniu tymi działkami. Ponadto Spółka powołała się na art. 46a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   100