Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

OSK 694/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

., Rozważając, kto może mieć interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie robót prowadzonych w sąsiednim segmencie budowlanym, prowadzących do zmiany sposobu użytkowania...
obiektu, Sąd uznał, że interes prawny ma niewątpliwie nie tylko właściciel nieruchomości sąsiedniej, ale także jej użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy...

OSK 682/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

z przeznaczeniem budynku trwa nadal., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną stwierdzając w pierwszym rzędzie, iż E. K. ma interes prawny...
budynku, ma interes prawny, ale także użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy użytkowania oraz ograniczonych praw rzeczowych do gruntu, wynikających...

II OZ 586/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-18

objętej nakazem rozbiórki działalność gospodarczą w postaci hotelu dla psów. Tym samym ma istotny interes prawny w sprawie., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
nie wykazała swojego interesu prawnego, dlatego zgłoszony wniosek o dopuszczenie do udziału należało rozpatrzeć negatywnie. Zgodnie z art. 33 § 1-2 p.p.s.a. tylko ustalenie...

II SA/Gd 13/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-16

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
. Legitymację czynną do wniesienia skargi posiada generalnie każdy, kto ma interes prawny w zaskarżeniu określonego aktu, czynności, czy też bezczynności organu administracji...

II SA/Wr 498/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-13

to postępowanie powinno prowadzić do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem z udziałem osób zainteresowanych, które powinny mieć możliwość obrony swego interesu prawnego'. Sąd...
istnienia jego interesu prawnego w niniejszej sprawie oraz nakazał organowi kierowanie się przy tym kryteriami wynikającymi z definicji ustawowej pojęcia strony w odniesieniu...

II OSK 2574/12 - Wyrok NSA z 2014-03-21

2012 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., umorzył postępowanie odwoławcze, stwierdzając, iż skarżąca spółka nie ma interesu prawnego w sprawie robót remontowych...
samowolnych robót budowlanych. Ponadto za strony takiego postępowania należy uznać podmioty, które posiadają w tej sprawie interes prawny w rozumieniu art. 28 K.p.a., Dalej organ...

II OSK 3003/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

), nie podlegają rozpatrzeniu w trybie administracyjnym. Pozostają w kompetencji sądów cywilnych. Stąd uznano, iż G. B. nie wykazała interesu prawnego, który stanowiłby legitymację...
zażalenia G. B., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podzielił stanowisko organu pierwszej instancji o braku po jej stronie interesu prawnego...

II OZ 964/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

jako pełnomocnik skarżącej i był najaktywniejszym uczestnikiem tego postępowania. Zdaniem B. O., z treści § 1b wynika, że nie musi wykazywać się interesem prawnym. B...
dopuszczenia do udziału w niniejszym postępowaniu jako uczestnik postępowania administracyjnego, twierdząc jednocześnie, że nie musi wykazywać się interesem prawnym., Sąd...

II SA/Wr 290/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-20

jego interesu prawnego lub obowiązku, lub organ I instancji uznał ją za stronę, to wówczas organ lI instancji obowiązany jest rozpoznać jego odwołanie. Jeżeli w wyniku...
rozpoznania odwołania organ stwierdzi, że jednostka ta nie ma w sprawie indywidualnego interesu prawnego lub obowiązku, to obowiązany jest umorzyć postępowanie odwoławcze...

II SA/Gd 267/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-23

. 138 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, umorzyć postępowanie odwoławcze., Zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Wyjaśniając pojęcie interesu prawnego organ odwoławczy podkreślił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100