Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

III SA/Łd 1093/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-11

narusza interes prawny Z. R. gdyż organ prowadzący szkołę zobowiązany jest powierzyć stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu przez powołaną...
o jej odrzucenie gdyż Z. R. jest radnym Gminy [...] a ponadto nie wykazał on aby zaskarżone zarządzenie naruszało jego interes prawny. Ewentualnie organ wnosił o oddalenie...

II SA/Wr 244/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-02-17

- jednocześnie negatywnie wpływa na sferę prawno-materialną skarżącego, pozbawiając go pewnych uprawnień lub uniemożliwiając ich realizację. Naruszenie interesu prawnego skarżącego...
o gospodarce nieruchomości wykluczano zarzut nielegalności kwestionowanego zarządzenia. Końcowo organ podniósł i uzasadniał niewykazanie przez skarżącą interesu prawnego...

III SA/Gd 648/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-21

ustosunkowania się do jej treści., Co więcej, zdaniem Wójta, autor skargi nie wykazał naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia i nie posiada legitymacji skargowej...
(t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. - dalej również jako: 'u.s.g.'), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi...

II SA/Łd 597/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-29

bezprzetargowej sąsiedniej działki o numerze [...]. Wobec tego, zdaniem G.P. i R.P., wskazana na wstępnie uchwała z dnia [...] w rażący sposób narusza ich interes prawny...
1990 roku o samorządzie gminnym, stosownie do którego każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy...

I OSK 616/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-30

jej interes prawny. Zaskarżone zarządzenie, ani nawet docelowa umowa dzierżawy, nie czyni bezskutecznym uzyskanego przez skarżącą zabezpieczenia. Organ zaznaczył, że sytuacja...
, że także pozostałe okoliczności podniesione przez skarżącą nie wskazują na naruszenie jej interesu prawnego. Z żadnej z nich nie można bowiem wywieść tytułu prawnego skarżącej...

I OSK 617/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-30

. Podkreślił, że skarżąca Spółka nie ma podstaw do uznania, że kwestionowane zarządzenie narusza jej interes prawny. Zaskarżone zarządzenie, ani nawet docelowa umowa dzierżawy...
na naruszenie jej interesu prawnego. Z żadnej z nich nie można bowiem wywieść tytułu prawnego skarżącej do nieruchomości, który miałby być naruszony kwestionowanym zarządzeniem...

I OSK 625/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-30

, ewentualnie o jej oddalenie. Podkreślił, że skarżąca Spółka nie ma podstaw do uznania, że kwestionowane zarządzenie narusza jej interes prawny. Zaskarżone zarządzenie...
przez skarżącą nie wskazują na naruszenie jej interesu prawnego. Z żadnej z nich nie można bowiem wywieść tytułu prawnego skarżącej do nieruchomości, który miałby być naruszony...

II OSK 879/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

siostrze J.M.. Również i do skargi nie został dołączony żaden dokument potwierdzający interes prawny Z.M. - jako następcy po właścicielu działki nr [...] położonej...
z posiadaniem przez wnoszącego skargę interesu prawnego. Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny i wymaga...

I OSK 1187/13 - Wyrok NSA z 2013-10-02

prawa., Dodatkowo podniesiono, iż uchwała ta narusza interes prawny Miasta i Gminy P., gdyż ingeruje w sferę kompetencyjną zastrzeżoną wyłącznie dla Miasta i Gminy P...
skarżącego wskazujący na naruszenie uprawnienia oraz interesu prawnego Miasta i Gminy P. polegającego na wyłącznej kompetencji do zawierania porozumień w zakresie...

I OSK 1017/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-26

to istniało już w dacie wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym. W kwestii interesu prawnego B. A., który miał zostać naruszony uchwałą wyjaśniono, że jest on członkiem...
narusza jego interes prawny., W piśmie procesowym z dnia 20 lipca 2015 r. skarżący oświadczył, że uchwała narusza jego prawo - jako członka lokalnej wspólnoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100