Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I FSK 322/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

z odniesieniem się do akt spraw w których się one znajdują i z których jednoznacznie wynika interes prawny Włodzimierza K. we wniesieniu skargi o wznowienie;, - art. 141 par...
błędnie wskazał, iż nie ma on interesu prawnego do wniesienia skargi o wznowienie, nadto, że nie jest osobą, co do której wynik postępowania dotyczy jej interesu prawnego...

II FSK 386/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

do spraw w aktach których się one znajdują, z których jednoznacznie wynika interes prawny W. K. we wniesieniu skargi o wznowienie,, 4/ art. 141 § 4 Prawa o postępowaniu...
jest kwestionowanie interesu prawnego skarżącego we wniesieniu skargi o wznowienie postępowania sądowego. Sprawa, której ponownego rozpoznania domaga się strona dotyczy...

I SA/Kr 151/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-03-26

lub interesu prawnego., W przedmiotowej sprawie skarga nie zawierała podstawowego warunku jakim jest oznaczenie przedmiotu zaskarżenia. Pomimo wezwania Sądu i pouczenia...

I SA/Kr 531/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2023-12-12

, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Odesłanie do wymogów określonych dla pisma...
niejawnym sprawy ze skargi M.A. reprezentowanego przez opiekuna prawnego U.K. na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w przedmiocie postępowania...

I SA/Gd 384/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

. Jako podstawę prawną żądania organ wskazał art. 272 pkt 3, art. 155 i art. 280 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749...
., Zdaniem skarżącego, wezwanie wystawione zostało bez podstawy prawnej, rażąco naruszając art. 120 O.p. Jego zdaniem, skoro ani w postępowaniu podatkowym, ani w trakcie kontroli...

I SA/Gd 383/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-06-02

o powstaniu u niego obowiązku stosowania kasy rejestrującej, dopóty organ nie ma podstaw do prowadzenia czynności sprawdzających w przedmiocie tego obowiązku. Interes prawny...
. Jako podstawę prawną żądania organ wskazał art. 272 pkt 3, art. 155 i art. 280 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749...

I SA/Kr 156/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-09-15

organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Odesłanie...
brak formalny, którego nieuzupełnienie, w wyznaczonym terminie rodzi określone skutki prawne., Z kolei w myśl art. 215 § 1 p.p.s.a. w każdym piśmie wszczynającym...

I SAB/Gd 6/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-23

odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...

I SAB/Łd 10/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-23

publicznej), przy jednoczesnym polepszeniu sytuacji prawnej obywatela - przyznanie dodatkowego instrumentu prawnego służącego osiągnięciu jego interesu prawnego (por. P...
administracji publicznej było wymuszenie nadania ich czynnościom sprawnego biegu, a więc zrealizowania interesu publicznego (sprawnego funkcjonowania aparatu administracji...

I SA/Kr 705/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-09

-Skarbowego w K. z dnia 3 kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K...
z siedzibą w W. (dalej: Spółka C. , Strona, Skarżąca), wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. w kwocie [...]zł., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   5