Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 125/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

, że wnioskodawca nie wykazał swojego interesu prawnego uzasadniającego wydanie zaświadczenia, tj. nie wskazał przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie...
nie mieściła się w zakresie określonym tym przepisem, a wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w jego uzyskaniu, art. 107 § 3 K.p.a. poprzez niewyjaśnienie w uzasadnieniu...

III SA/Gl 186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-27

decyzja Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w W. z dnia [...] r. Ponadto merytoryczne zbadanie i rozstrzygnięcie kwestii interesu prawnego spółki, dającego...
w W. z dnia [...] r. W uzasadnieniu wskazał, że podziela pogląd spółki, iż badanie i rozstrzygnięcie kwestii interesu prawnego wnioskodawcy dającego mu przymiot strony...

III SA/Gl 591/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-07

decyzji i zarzucił organowi nadzoru górniczego niewłaściwe ustalenie stron postępowania przez pominięcie Gminy G. , która w toczącym się postępowaniu ma interes prawny...
i obowiązki. Interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. Gmina wywodziła z art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach...

III SA/Gl 172/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-21

się na swój interes prawny. Kwestia ta może być badana dopiero w ramach postępowania administracyjnego następującego po wznowieniu postępowania a wskazane naruszenie może mieć...
, że ocena interesu prawnego podmiotu żądającego wszczęcia postępowania wznowieniowego nie może być dokonana na etapie wstępnym oceny wniosku wznowieniowego...

III SA/Gl 837/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

zaświadczenia oraz jej status prawny do objętych przedmiotowym wnioskiem nieruchomości celem jednoznacznego określenia interesu prawnego strony. Przywołany wyrok WSA...
do skutecznego żądania wydania zaświadczenia i dowodów, na podstawie których można byłoby obiektywnie stwierdzić istnienie po jego stronie interesu prawnego w uzyskaniu żądanego...

II GSK 4934/16 - Wyrok NSA z 2017-03-09

stając na stanowisku, iż nie ma ona interesu prawnego w sprawie zatem nie jest stroną postepowania w rozumieniu art.28 k.p.a. Organ wskazał, że w art. 171 ust. 1 pkt 2...
są tylko organ nadzoru oraz kierownik zakładu ruchu górniczego, podczas gdy art. 28 k.p.a, wskazuje, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

III SA/Gl 140/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-06-25

przyczynę niemożności wszczęcia postępowania., W zażaleniu od tego postanowienia strony wniosły o jego uchylenie, argumentując, że mają interes prawny w sprawie, który wynika...
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione brakiem interesu prawnego stron we wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany...

III SA/Gl 1182/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-10-20

postępowania administracyjnego, zwanej dalej: Kpa. - tj. strona nie wykazała swego interesu prawnego ., Od wskazanego powyżej postanowienia R. D. złożył wniosek z dnia [...] r...
Urzędu Górniczego w K. '. Ponadto uzyskanie zaświadczenia wnioskodawca uzasadnił 'interesem prawnym lokowanym w różnych płaszczyznach prawa materialnego, na gruncie...

II SA/Ka 1701/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-10

organ stwierdził, że interes prawny Gminy K. został błędnie wywiedziony z praw właścicielskich do nieruchomości położonych na terenie możliwego oddziaływania...
się orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził, że nie wykazała ona własnego interesu prawnego dającego jej przymiot strony w tym postępowaniu, gdyż niemożliwym...

II SA/Ka 490/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-10

wnoszącego odwołanie. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
i nie mogło odnieść skutków prawnych. Wskazano nadto, że gdyby uznać, iż odwołanie wniósł Wójt imieniem Gminy to musiałaby ona wykazać własny interes prawny...
1   Następne >   +2   +5   +10   20