Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

III SA/Łd 22/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-09-18

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, bądź osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
administracyjnego). W sytuacji gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, organ...

II SA/Rz 744/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-27

, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie prawo., Kryterium 'interesu prawnego', na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny...

II SA/Bd 1358/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-29

odrzucenia skargi przez określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego (wskazanie na czym polegała, w jego ocenie, wadliwość zaskarżonego postanowienia)., W zakreślonym...
naruszenia prawa lub interesu prawnego. Jak wynika z postanowień cytowanego przepisu skarga jako pismo inicjujące postępowanie sądowoadministracyjne musi spełniać wymogi stawiane...

III SA/Lu 102/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-06-08

) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
interes prawny., W przedmiotowej sprawie takimi przepisami prawnymi stanowiącymi podstawę działania organu administracji państwowej są art. 36 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r...

IV SA/Gl 481/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

w ramach zastępczej służby wojskowej. Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia wnioskodawca argumentował tym, że w/w zaświadczenie jest mu potrzebne do Zakładu Ubezpieczeń...
jest tylko wnioskodawca. Zaświadczenie jedynie potwierdza określone fakty lub stan prawny, a nie kreuje nowego. Zauważyć należy, iż cechami interesu prawnego...

II SA/Rz 79/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-03

się o zaświadczenie. W myśl § 2 pkt 2 tego artykułu, zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym...
. Ma ono jednak charakter uproszczony i w pierwszej kolejności dotyczy oceny interesu prawnego podmiotu występującego z wnioskiem a następnie ustalenia stanu faktycznego...

SA/Bd 3414/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-04-15

go przez przepis prawa, a w pkt 2 - wykazanie przez osobę ubiegającą się o nie interesu prawnego w jego wydaniu. Spełnienie tego wymogu, jak wynika z art. 218 § 1 kpa, obliguje organ...
przepisy wskazują, że odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić tylko wówczas, gdy ubiegająca się o nie osoba nie wskaże przepisu prawa lub nie wykaże interesu prawnego...

IV SA/Po 488/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-01

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w, urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., M. J. wykazał swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
w ustaleniu czy miały miejsce określone fakty lub istniał stan prawny, który służyć może zrealizowaniu Jego interesu prawnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. la ustawy...

II SA/Bd 829/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-17

, o której załatwienie zwróciła się strona mająca w tym interes prawny, a taka forma załatwienia sprawy umożliwia kontrolę zgodności rozstrzygnięcia z prawem. W jego opinii podstawę...
przez błędne zastosowanie art. 61a § 1 kpa i nie zastosowanie art. 104 kpa w sytuacji istnienia interesu prawnego wymagającego wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji...

IV SA/Po 53/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-02

interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić...
zaświadczenia jest tylko wnioskodawca. Zaświadczenie jedynie potwierdza określone fakty lub stan prawny, a nie kreuje nowego. Zauważyć należy, iż cechami interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   19