Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

I OSK 656/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). Zatem zaświadczeniem w rozumieniu k.p.a. jest urzędowe...
na żądanie zainteresowanej osoby, której interes oparty jest na prawie (por. Z. Kmieciak, Charakter prawny zaświadczenia a możliwość weryfikacji jego treści, Państwo i Prawo...

V SA/Wa 1748/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-21

się na posiadaniu przez nią interesu prawnego. Zatem osoba trzecia może skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania...
., sygn. akt V SA/Wa 1661/10. Ponadto organ podkreślił, iż na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 nie można wywnioskować istnienia interesu prawnego...

I GSK 207/14 - Wyrok NSA z 2015-10-08

rodzaju prawa rzekomo nabył Odwołujący w wyniku wydania tej decyzji, ograniczając się do stwierdzenia, iż skoro składając wniosek strona posiadała interes prawny...
wspomnianej decyzji WIT zarówno w oparciu o art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej, jak i o art. 253a § 1 tej ustawy. Odnośnie do pierwszej ze wskazanych podstaw prawnych...

II SAB/Wa 39/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-24

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

II SAB/Wa 376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

II SA/Wa 1268/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-09

. 155 k.p.a. pozostawia organowi swobodę w zakresie przyznania ochrony prawnej interesowi strony. Organ nie jest zobligowany a priori do uwzględnienia wniosku strony...
zgłoszonego w ramach tego przepisu, ale powinien dokonać oceny czy za uchyleniem decyzji przemawia interes strony lub interes społeczny i czy szczególna norma prawna nie stoi...

II SA/Wa 1856/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

służbowych, uznając, że w przedmiotowej sprawie interes prawny wnoszącego pismo nie jest poparty żadnymi przepisami prawa, które mogłoby stanowić podstawę wszczęcia...
interesem bez wskazania czyjego słusznego interesu dotyczy rozstrzygnięcie oraz bez wskazania podstawy prawnej zastosowania kryterium słusznego interesu,, b) naruszenie...

II SA/Wa 1802/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

nie legitymuje się interesem prawnym; gdy decyzja będąca przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego w trybie nadzoru wygasła; gdy w toku postępowania przestanie istnieć...
. Odnosząc się z kolei do przywołanego w uzasadnieniu decyzji 'interesu społecznego', przemawiającego za zwolnieniem ze służby, odwołujący stwierdził, że przyczyny kadrowe...

II SA/Wa 583/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

dyscyplinarnym Dyrektora Izby Celnej w B. z [...] lipca 2012 r., w sytuacji gdy osoba żądająca wznowienia powołuje się na swój interes prawny, organ powinien wydać postanowienie...
w przedmiocie wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 149 § 1 K.p.a., ponieważ ocena posiadania przez wnioskodawcę interesu prawnego może nastąpić już w toku...

II SA/Wa 134/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W niniejszym postępowaniu stroną jest B. G., której wniosek z dnia [...] lipca 2011 r. zainicjował...
zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji organ podał, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
1   Następne >   +2   +5   +10   28