Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 1731/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

się do zainteresowanego o wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu powyższego zaświadczenia., W piśmie z dnia [...] maja 2014 r. J. R. podniósł, iż przyczyną jego wniosku z dnia...
, uzasadniających wydanie zaświadczenia. Interes prawny jest na tyle notoryjny, iż nie wymaga przeprowadzania dowodu, a fakt poszukiwania przez niego pracy oraz konieczność wykazania...

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Stosownie do treści art. 60...

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Stosownie do treści art. 60 powołanej ustawy...

I OSK 1281/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu...
lub stanu prawnego. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w przypadku braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w przypadku niewłaściwości organu...

II SA/Wa 3/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

z dnia [...] września 2019 r. nr [...]. W związku z tym dopiero z dniem [...] grudnia 2019 r. orzeczenie z dnia [...] października 2019 r. weszło do obrotu prawnego...
i od tego dnia skarżący mógł wnieść skargę. Wobec tego na dzień [...] listopada 2019 r. nie istniał przedmiot zaskarżenia, orzeczenie nie weszło do obrotu prawnego...

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

motywował m. in. ważnym interesem prawnym związanym ze złożeniem przez niego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozkaz personalny Szefa Agencji...

I OSK 1034/09 - Wyrok NSA z 2010-02-05

zauważył, iż skarżący miał interes prawny do ubiegania się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przez niego czynności operacyjno - rozpoznawczych...
odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, W dniu [...] lipca 2008 r. mjr S. K...

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

statystycznych operacyjno-rozpoznawczych, gdyż będzie to stwarzało zagrożenie dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej, porządku prawnego, bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy...
: [...]., Powyższy wniosek został zarejestrowany w dzienniku korespondencji Biura Prawnego SKW w dniu 27 stycznia 2014 r., Pismem z dnia 11 lutego 2014 r. Dyrektor Biura...

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

, która złożyła oświadczenie woli, ale i podmiotu, któremu oświadczenie zostało złożone. Złożenie bowiem takiego oświadczenia wywołuje skutki prawne także w sferze interesów...
na wniosek. Złożenie takiego oświadczenia wywołuje z reguły skutki prawne także w sferze interesów tego, któremu oświadczenie zostało złożone. Organ, który jest stroną stosunku...

I OSK 112/17 - Wyrok NSA z 2018-10-30

o zmianę podstawy prawnej zwolnienia ze służby. W uzasadnieniu wniosku podał, że drogą służbową wniósł do Szefa Kontrwywiadu Wojskowego raport o zwolnienie ze służby w SKW...
. Jako podstawę prawną zwolnienia wskazał art. 19 ust 2 pkt 5 w zw. z art. 92 ust 1 ustawy o służbie funkcjonariuszy SKW oraz SWW. Podał, że swój wniosek opierał na błędnej...
1   Następne >   3