Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

I OSK 2503/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-06

. C. nie mógł powołać się w toku postępowania, którego wznowienia skarżąca się domaga., D. C. wywodziła swój interes prawny we wniesieniu skargi o wznowienie postępowania...
z nim zamieszkiwać w nowym lokalu, bez konieczności wynajmowania lokalu czy pokoju, tak za życia ojca, jak i po jego śmierci., Zdaniem skarżącej, ww. interes prawny we wniesieniu skargi...

II SA/Wa 1663/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

sprawy rozstrzygniętej postanowieniem nr [...] z dnia [...] maja 2018 r, Zdaniem organu, zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Organ wskazał, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd...

II SA/Wa 1155/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

potrzeb mieszkaniowych zgodnie z aktualnymi możliwościami służby. Z tego względu, w ocenie organu, należy uznać, że skarżący w sposób oczywisty nie ma interesu prawnego...
materialnego, który stwarzałby po stronie skarżącego takie uprawnienie., Kończąc, Szef ABW wskazał, że posiadanie interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym znaczy...

II SAB/Wa 121/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-03

się przymiotem strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Stroną w sprawie zaś jest ten, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast utrwalone jest już orzecznictwo, że tylko przepisy prawa materialnego, stanowiące podstawę interesu prawnego, stwarzają...

II SA/Wa 2658/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-19

§ 2 Kpa. i jako jedną z nich przewiduje w pkt 1 nakazanie wydania go przez przepis prawa, a w pkt 2 wykazanie przez osobę ubiegającą się o nie interesu prawnego...
przepisu prawa lub nie wykaże interesu prawnego albo gdy jej żądanie nie znajduje oparcia w dokumentach, o których mowa w art. 218 § 1 Kpa.., Szef Agencji Bezpieczeństwa...

II SA/Wa 2655/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-19

§ 2 Kpa. i jako jedną z nich przewiduje w pkt 1 nakazanie wydania go przez przepis prawa, a w pkt 2 wykazanie przez osobę ubiegającą się o nie interesu prawnego...
przepisu prawa lub nie wykaże interesu prawnego albo gdy jej żądanie nie znajduje oparcia w dokumentach, o których mowa w art. 218 § 1 Kpa.., Szef Agencji Bezpieczeństwa...

II SA/Wa 2002/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

okoliczności, czy wnioskujący o zmianę nieważności decyzji ma interes prawny w sprawie i czy jest stroną, powinno mieć miejsce w postępowaniu administracyjnym. Nie można odmawiając...
wszczęcia postępowania czynić rozważań na temat interesu prawnego, czy też braku takiego interesu po stronie wnioskodawcy. Skarżący zauważył, że stroną postępowania...

II SA/Wa 2003/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

ówczesnego postępowania. Zaznaczył, że wyjaśnienie okoliczności, czy wnioskujący o zmianę nieważności decyzji ma interes prawny w sprawie i czy jest stroną, powinno mieć...
miejsce w postępowaniu administracyjnym. Nie można odmawiając wszczęcia postępowania czynić rozważań na temat interesu prawnego, czy też braku takiego interesu po stronie...

II SA/Wa 2708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-23

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego (art. 217 § 2 pkt 2). W sytuacji, gdy podstawą wydania zaświadczenia...
administracji publicznej na żądanie zainteresowanej osoby, której interes oparty jest na prawie (por. Z. Kmiecik, Charakter prawny zaświadczenia a możliwość ustalania...

II SAB/Wa 182/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-17

; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Pismem z dnia 17 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał M. L. do sprecyzowania skargi z dnia 10 sierpnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   23