Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

II OSK 666/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

przez sąd administracyjny. Skarżąca nie wykazała stosownie do art. 91 ust. 1 i art. 90 u.s.w., że zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny. Wobec tego stosownie do art...
. Ustawodawca prawo do zaskarżenia uchwał sejmiku województwa przyznaje jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony zaskarżoną uchwałą. Zatem...

II SA/Wr 395/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-18

skutkujące naruszeniem interesu prawnego najemców lokali mieszkalnych położonych we W. przy ul. J. uprzednio przeznaczonych do sprzedaży na ich rzecz. Nadto zarzucono naruszenie...
ze zm.; dalej: u.s.w.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej...

II OSK 3728/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-15

w wyraźnie określony, indywidualny, konkretny, realny oraz osobisty interes prawny Spółki lub w takie samo uprawnienie. W ocenie Sądu I instancji, Spółka posiada...
w tej sprawie interes prawny, jednak nie doszło do jego naruszenia. Spółka wskazywała, że interes prawny wywodzi z art. 6 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

III OSK 1510/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

przez nieuprawniony podmiot podlegała odrzuceniu., W pierwszej kolejności Sąd pierwszej instancji poddał badaniu kwestie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącej...
, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone aktem z zakresu administracji publicznej może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. Sąd wskazał, iż legitymacja...

III OSK 1512/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

instancji poddał badaniu kwestie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącej na skutek podjęcia zaskarżonej uchwały. W jego ocenie zaskarżona uchwała stanowi akt prawa...
o samorządzie województwa), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone aktem z zakresu administracji publicznej może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego...

IV SA/Wa 3036/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-13

., Wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały w zaskarżonej części, skarżące Stowarzyszenie wskazało, że swój interes prawny w kwestionowaniu przedmiotowej uchwały wywodzi z faktu...
oddalenie podnosząc, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącego Stowarzyszenia. Organizacja społeczna występująca w charakterze skarżącego powinna wykazać...

II OSK 40/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

)., Ponadto Sąd I instancji wskazał, że skarżąca interes prawny w kwestionowaniu przedmiotowej uchwały wywodzi z faktu, że jest właścicielką nieruchomości przy ul. [...] 16...
lub uprawnienie., Sąd I instancji obszernie przedstawił poglądy doktryny i orzecznictwa odnośnie naruszenia interesu prawnego jako warunku skuteczności skargi w trybie art...

II OSK 621/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

. 90 u.s.w., że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny. Wobec tego stosownie do art. 58 § 1 pkt 5a P.p.s.a. skarga podlegała odrzuceniu., Sąd wskazał...
jedynie tym podmiotom, których interes prawny został naruszony zaskarżoną uchwałą. Zatem, że aby skutecznie wnieść skargę na przedmiotową uchwałę, trzeba wykazać...

III OSK 1511/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżących na skutek podjęcia zaskarżonej uchwały. W jego ocenie zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego, a zatem z mocy...
art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone aktem z zakresu administracji...

IV SA/Wa 2707/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-09

., W odpowiedzi na skargę Sejmik Województwa [...] wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie podnosząc, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej...
każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   78