Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III OSK 2052/21 - Wyrok NSA z 2022-05-24

, zakwestionowanie po stronie skarżącego posiadania interesu prawnego do wniesienia skargi powinno prowadzić do oddalenia skargi po przeprowadzeniu rozprawy...
, że zarówno w skardze, jak i w później złożonych pismach nie wykazał on, iż posiada indywidualny interes prawny, który bezpośrednio dotyczy jego praw i obowiązków. Interesu...

II SA/Sz 564/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

skarżący wywiódł, że jego interes prawny uprawniający do kwestionowania decyzji Rektora wynika z faktu, iż informacje publiczne, których żąda wnioskodawca, są ścisłe...
, że skarżący nie ma interesu prawnego w sprawie, o jej odrzucenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 50 ustawy z dnia 30...

III OSK 332/23 - Wyrok NSA z 2024-03-01

w toku postępowania sądowoadministracyjnego kwestii istnienia interesu prawnego strony przeciwnej i w konsekwencji błędne przyjęcie, że strona przeciwna taki interes...
, że ani sąd administracyjny, ani skarżący do WSA nie wykazali interesu prawnego, gdyż w wyroku nie wskazano, czy i który przepis albo przepisy prawa materialnego stanowiły...

I OSK 3422/18 - Wyrok NSA z 2020-08-04

, w ocenie Rektora skoro Skarżący nie jest już studentem [...] [...] to nie przysługuje mu interes prawny, a w konsekwencji status strony w postępowaniu wywołanym...
[...] [...] [...], który kwestionuje decyzję o skreśleniu go z listy studentów. Zatem odmowa przyznania mu interesu prawnego prowadziłaby do nieuzasadnionego pozbawienia...

II SA/Wa 476/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

o nadanie stopnia naukowego wymienionym w piśmie osobom, a o wycofanie z obrotu prawnego wydanych dyplomów licencjata i/lub magistra. Zdaniem skarżącego, posiada on interes...
prawny, który będzie niewątpliwie determinowany przez wady materialnoprawne decyzji określone w art. 156 § 1 k.p.a. Dlatego interes prawny w przedmiotowej sprawie, wiąże...

III SA/Gd 615/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-11

, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Z kolei art. 33 § 2 p.p.s.a....
dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności...

I OSK 2932/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

nie ma interesu prawnego w sprawie, o jej odrzucenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. o sygn. akt II SA/Sz 564/15 odrzucił...
dotyczących interesów prawnych innych osób lub podmiot uprawniony do wniesienia skargi na mocy przepisów szczególnych, to wówczas o statusie strony w postępowaniu sądowym...

II SO/Bk 13/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-09

interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo...
do wniesienia skargi (art. 50 § 2 p.p.s.a.)., W tym miejscu wyjaśnić należy, iż legitymacja do złożenia skargi została oparta na kryterium interesu prawnego, co oznacza...

II SO/Bk 12/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-02-14

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
do wniesienia skargi (art. 50 § 2 p.p.s.a.)., W tym miejscu wyjaśnić należy, iż legitymacja do złożenia skargi została oparta na kryterium interesu prawnego, co oznacza...

III SO/Gd 5/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-07

, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. Interes prawny, legitymujący stronę (uczestnika) postępowania, wywodzi się z prawa materialnego; chodzi o prawo...
lub obowiązek podlegające konkretyzacji w postępowaniu administracyjnym. Innymi słowy, stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku o charakterze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100