Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 593/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-16

na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Tym samym, w sytuacji, w której żaden przepis prawa wprost nie nakazuje wydania...
zaświadczenia, organ zobowiązany jest rozważyć, czy ubiegający się o wydanie zaświadczenia w tym trybie posiada interes prawny w żądaniu urzędowego potwierdzenia określonych...

VI SA/Wa 684/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

się o nie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., W świetle art. 218 § 1 k.p.a. spełnienie tego wymogu obliguje organ...
- interes prawny, którego istnienie po stronie skarżącego jest co najmniej wątpliwe, bowiem z treści wniosku i dalszych pism wnioskodawcy nie wynika żadne uzasadnienie...

VI SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-28

się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Z tych względów zaświadczenie...
prawnego, polegającego na posiadaniu statusu aplikanta radcowskiego, w czym bez wątpienia posiada swój interes prawny, a czego organy samorządu radcowskiego...

VI SA/Wa 2563/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

) aktualnego zaświadczenia potwierdzającego status aplikanta radcowskiego., Strona udzielając odpowiedzi na wezwanie organu dotyczące wykazania interesu prawnego...
z uwagi na jej bezprzedmiotowość i w interesie strony z dniem, gdy uchwała o wpisie na listę radców prawnych stanie się ostateczna. Nie jest bowiem możliwa sytuacja...

VI SA/Wa 1946/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-26

w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe'. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego 'ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów...
opinii oraz zastępstwa prawnego i procesowego) w celu prawnej ochrony interesu podmiotów, na rzecz których pomoc taka jest świadczona (art. 24 ust. 1 pkt 5) w zw. z art...

VI SA/Wa 58/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-15

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania., W niniejszej sprawie przedmiot...
., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych...

VI SA/Wa 2082/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-26

określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych Prezydium KRRP wskazywało na to, że pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego 'ma na celu ochronę prawną interesów...
prawnej (udzielania porad, konsultacji, sporządzania opinii oraz zastępstwa prawnego i procesowego) w celu prawnej ochrony interesu podmiotów, na rzecz których pomoc taka...

II SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

, informacje tego typu są udostępniane w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu społecznego. Zdaniem Okręgowej Izby Radców Prawnych w B., taka...
było wyjaśnienie jego własnej sprawy i okoliczności odmowy wpisu na listę radców prawnych. Organ podniósł również, że przez interes społeczny należy rozumieć sferę oddziaływania...

VI SA/Wa 909/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-23

on interesu prawnego w żądaniu jej wydania., W skardze na tę uchwałę, wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący wnosił o jej uchylenie jako niezgodnej...
oraz uchwałę nr [...] Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] z dnia [...] marca 2002r. 2. zasądza od Krajowej Rady Radców Prawnych na rzecz G. S. 50 (pięćdziesiąt) zł...

VI SA/Wa 1828/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-13

i w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe'. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego 'ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz...
oraz zastępstwa prawnego i procesowego) w celu prawnej ochrony interesu podmiotów, na rzecz których pomoc taka jest świadczona (art. 24 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 4 i art. 2 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   9