Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

III SA/Gl 841/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-03-02

w Zawierciu., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił treścią art. 3d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz...
w postępowaniu dotyczącym jego interesu prawnego, co naruszyło jego prawo do procesu administracyjnego wynikającego z art. 2 Konstytucji RP oraz uprawnienia do zaskarżenia...

II OSK 601/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały...
administracyjnego., Legitymacja skargowa została oparta na subiektywnym przekonaniu danej osoby, iż został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie, co oznacza...

III SA/Kr 422/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-21

Przewodniczącego Rady Powiatu radnego W. B., którego interesu prawnego to głosowanie dotyczyło;, - art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, poprzez nieuznanie prawa...
, będących jednocześnie mieszkańcami Powiatu - nie wykazał interesu prawnego lub uprawnienia, które zostało naruszone zaskarżoną uchwałą., Skarżący wyjaśnił, iż kandydatem...

II OSK 753/07 - Wyrok NSA z 2007-09-04

. bezpośrednio od Powiatu L. począwszy od stycznia 2007 r. Ponadto narusza także jego interes prawny polegający na tym, iż gdyby nie zaskarżona uchwała to już od stycznia 2007 r...
w L. i domaga się obrony swojego interesu prawnego, który faktycznie ma charakter cywilny nie zaś administracyjnoprawny. Natomiast orzecznictwo sądowoadministracyjne...

III SA/Kr 448/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-02

, odwołani zostali również członkowie Zarządu Powiatu, tj. P. A. i M. S. oraz członek komisji Rewizyjnej Z. C. Zdaniem skarżących, ich interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej...
. i Z. C. do wykazania, że zaskarżona uchwała narusza ich interes prawny poprzez wykazanie, że byli członkami Zarządu Powiatu., W odpowiedzi P. A. i M. S. nadesłali pisma...

III SA/Lu 410/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-17

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.) zgodnie z którym, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...
., Jak wynika z powyższego przepisu ze skargą może wystąpić podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a skarżonym...

II SA/Wa 1490/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą...
odrzuca skargę jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie...

II SA/Bk 345/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-18

interesu prawnego. Ewentualnie postulowano oddalenie skargi. Zaprezentowano stanowisko, że skarżący nie posiada legitymacji procesowej do zaskarżenia spornych uchwał...
przez organ powiatu uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej, którą naruszono interes prawny lub uprawnienie skarżącego, uprzednie bezskuteczne wezwanie...

II SA/Bk 344/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-18

przepis są: wydanie przez organ powiatu uchwały w sprawie z zakresu administracji publicznej, którą naruszono interes prawny lub uprawnienie skarżącego, uprzednie...
, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...

II SA/Bk 629/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-02-22

się nie tylko własnym interesem prawnym lub uprawnieniem, ale i jednoczesnym jego naruszeniem. Dopiero to naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia wnoszącego skargę na uchwałę organu...
również realne zagrożenie redukcji zatrudnienia w szkołach samorządowych, a to świadczy o naruszeniu interesu prawnego skarżących., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
1   Następne >   +2   +5   +10   88