Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

II SAB/Wa 43/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art...
sprawy ze skargi M. W. na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 13 grudnia 2012 r. o udostępnienie informacji...

II SAB/Bk 38/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-01-13

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2) oraz gdy postępowanie...
Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Okręgowej Izby Radców...

II SA/Ke 188/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-04

, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 3 i art...
2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. P. na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia [...] znak...

II SAB/Wa 183/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

Kruszewska-Grońska, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 września 2021 r. sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych...
w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych...

II GSK 2046/21 - Wyrok NSA z 2021-11-16

z którym do zakresu działania rady okręgowej izby radców prawnych należy w szczególności reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych, a więc nie każdej...
2021 r., sygn. akt IV SA/Wr 41/21 w sprawie ze skargi J. B. na czynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we W. z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie...

II SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych., W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, organami właściwymi...
sprawy z wniosku M. W. o wymierzenie grzywny Dziekanowi Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] za nieprzekazanie w terminie skargi z dnia 3 listopada 2012 r. wraz z aktami...

II GZ 370/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-09

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi W. S. na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie...
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie z dnia [...] listopada 2018 r., w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty rocznej za szkolenie...