Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

II OSK 1361/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-28

powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) jako naruszenie jej interesu prawnego wskazała drastyczne ograniczenie...
zmodernizowanie tej instalacji, a nawet korzystanie z niej. Skarżąca powołała się na własny, powstały obecnie interes prawny. Podniesiono, że ustalone przeznaczenie terenu...

II SA/Kr 367/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

pod nazwą 'A' s. c. w T. wezwali Radę Miasta Trzebini do usunięcia naruszenia interesu prawnego wywołanych przedmiotową uchwałą., Skargą z dnia 11 lutego 2009 r. (data...
oddziaływanie obiektu na środowisko i przeciwdziałać ewentualnym awariom., Strona skarżąca upatruje naruszenia interesu prawnego w niezgodnym z prawem ograniczeniu prawa własności...

II SA/Op 334/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-19

uchwały w całości., Uzasadniając interes prawny we wniesieniu skargi na uchwałę skarżąca podniosła, że Rada Miasta Opola uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania...
miejscowego niewątpliwie ma interes prawny w jego skarżeniu. W szczególności, iż działki sąsiednie zostały również w tym planie ujęte. Ich przeznaczenie zostało...

II OSK 487/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-15

wezwania organu uchwałodawczego gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także zachował termin do wniesienia skargi, wynikający z art. 53 § 2...
p.p.s.a., Sąd podniósł, że kolejną przesłanką jest wykazanie przez skarżącego swojego interesu prawnego we wniesieniu skargi i wykazania jego naruszenia unormowaniami...

I OSK 860/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

naruszenia interesu prawnego spółki, wnosząc o zmianę powyższej uchwały lub podjęcie nowej uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej:, - ulicy P. w Warszawie...
jednak w ocenie Rady m.st. Warszawy, skarżąca nie wykazała naruszenia przez ww. uchwałę jej interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga...

II SA/Lu 404/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-15

napowietrzania miasta., Ponadto w ocenie skarżącej kwestionowana uchwała narusza interes prawny każdego skarżącego mieszkańca L.: (1) który jako członek wspólnoty...
. wniosła o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł w pierwszej kolejności, że zaskarżona uchwała nie narusza interesu prawnego skarżącej., Okoliczność, że zapisy...

II OSK 2039/15 - Wyrok NSA z 2017-04-07

z nią immisje, będą w bezpośredni sposób oddziaływać na nieruchomość wzywającego, naruszając w ten sposób jego interes prawny., Rada Miasta Poznania nie udzieliła odpowiedzi...
już na etapie przedrealizacyjnym naruszają chroniony prawny interes publiczny oraz chroniony prawnie interes osób trzecich. Zapisy planu powodują pogorszenie jakości życia...

II SA/Bd 515/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-08-03

prawnego bądź określenia naruszenia prawa., W piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. skarżące stowarzyszenie na wezwanie Sądu w kwestii posiadania interesu prawnego...
do zaskarżenia uchwały wyjaśniło, że ma interes prawny w sprawie albowiem opiniowało i ma możliwość bycia jednym z wykonawców zaskarżonego dokumentu. Ponadto ze względu...

IV SA/Po 78/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-04-21

sąsiedztwie) istniejących już terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej., Wyjaśniono, że interes prawny skarżącego w zaskarżeniu w/w uchwały wynika z faktu...
interesu prawnego wynika z prawa, jakie przysługuje skarżącemu do nieruchomości objętej zaskarżonym aktem. Tym samym skarżący może realizować swoje prawo do sądu...

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

przez skarżącego naruszenia przedmiotową uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, zpo.1270 ze zm.), jakie prawo lub interes prawny naruszone zostały zaskarżonymi uchwałami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100