Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

II OSK 50/11 - Wyrok NSA z 2012-03-27

wszczęcia postępowania wynika w sposób oczywisty, że jednostka wnosząca żądanie nie ma w sprawie interesu prawnego., W rozpoznawanej sprawie organ administracji powołał...
zakończonego wydaniem kwestionowanej decyzji, lecz również każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji., Skarżący...

VII SA/Wa 755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

indywidualnego, własnego interesu prawnego., Przepis art. 157 § 3 kpa stanowiący podstawę prawną odmowy wszczęcia postępowania nadzwyczajnego jakim jest postępowanie w sprawie...
postępowania wynika w sposób oczywisty, że jednostka wnosząca żądanie nie ma w sprawie interesu prawnego., W rozpoznawanej sprawie organ administracji powołał się na brak...

II SAB/Wa 197/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

., Należy tu przypomnieć, iż zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy kto ma w tym interes prawny. Natomiast wedle...
treści art. 50 § 2 p.p.s.a., inny podmiot, który nie ma interesu prawnego jest uprawniony do wniesienia skargi do sądu administracyjnego tylko wtedy, gdy to uprawnienie...

VII SA/Wa 1410/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

interesu prawnego w skarżeniu uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...]., w rozumieniu art. 50 § 1 ppsa, bowiem dotyczy ona...
wyłącznie R. S, O interesie prawnym w rozumieniu komentowanego przepisu mówimy wtedy, gdy ma on oparcie w przepisach prawa. O tym więc, czy konkretny podmiot ma w danej sprawie...

VII SA/Wa 1411/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

żadnego interesu prawnego w skarżeniu uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...]., w rozumieniu art. 50 § 1 ppsa, bowiem dotyczy ona...
wyłącznie A. S., O interesie prawnym w rozumieniu komentowanego przepisu mówimy wtedy, gdy ma on oparcie w przepisach prawa. O tym więc, czy konkretny podmiot ma w danej...

VII SA/Wa 809/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-02

do wniesienia skargi do sądu jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym oraz inny podmiot, któremu ustawy przyznają...

VII SA/Wa 624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

się do określonych interesów konkretnej osoby ze względu na jej indywidualną sytuację, czyli te, które nie przechodzą na następców prawnych., W ocenie Sądu przedmiot postępowania...
, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu...

VII SA/Wa 1725/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-08

podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza., Interes prawny skarżącego lekarza sprowadza się do zakwestionowania istnienia uzasadnionego podejrzenia...
niedostatecznego przygotowania zawodowego i tylko w takim zakresie możliwe jest zaskarżenie uchwały o powołaniu komisji., W niniejszej sprawie bezspornym jest, że w obrocie prawnym...

II SAB/Gd 93/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

wieczystych przechowywanych w sądzie może przeglądać, w obecności pracownika sądu, osoba mająca interes prawny oraz notariusz, przy czym nie wydaje się dokumentów znajdujących...
mających interes prawny lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej albo jednostki samorządu terytorialnego (art. 361 ust. 3 i 4 ustawy...

II OSK 1690/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

w sposób nie tylko nie budzący zaufania, ale również utrwalający u strony przekonanie, że organ celowo uniemożliwia realizację jej interesu prawnego, w szczególności poprzez...
postępowania, mające istotny wpływ na treść orzeczenia, w szczególności:, art. 6 k.p.a. poprzez wskazanie jako podstawy prawnej podjętej uchwały nieobowiązującego przepisu...
1   Następne >   +2   +5   7