Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 2078/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-04

jak też podmiotowych., Wniesienie odwołania przez podmiot, który nie dysponuje interesem prawnym powoduje konieczność stwierdzenia niedopuszczalności odwołania z przyczyn...
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny...

VII SA/Wa 968/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-29

stronie przysługuje odwołanie. Jak natomiast wynika z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W judykaturze utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej...

II SAB/Sz 120/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-06

przysługuje każdemu. Natomiast w myśl 2 ust. 2 u.i.d.p. od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r., poz. 902 ze zm, dalej: 'u.d.i.p')., Organ zobowiązany zwrócił uwagę, że wniosek nie jest skierowany w trosce o interes...

VII SA/Wa 1713/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-23

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:, Dnia 3 marca...
Architektów we W. do ponownego rozpoznania., W uzasadnieniu wskazała, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna jako podstawę prawną decyzji wskazała między innymi przepis § 7 ust. 6...

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

w pozostałym zakresie., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Krajowy Sad Dyscyplinarny II instancji wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:, W dniu 6 maja 2008 r...
zachowaniem interes osób trzecich, tj. mieszkańców pobliskich domów jednorodzinnych, pogarszając ich warunki życia., Natomiast arch. L. M. Rzecznik zarzucił popełnienie...

VII SA/Wa 1722/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-30

strona wskazała, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna jako podstawę prawną decyzji wskazała między innymi przepis § 7 ust. 6 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu...
samorządu zawodowego., Stawianie przez Komisję kwalifikacyjną innych wymogów dotyczących praktyki niż te określone w rozporządzeniu, nie znajduje podstawy prawnej...

VII SA/Wa 1436/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-07

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń jako naruszającej prawo i interes skarżącego lub ewentualnie uchylenie decyzji i ponowne rozpatrzenie sprawy...
natomiast czy, zaskarżona decyzja odpowiada wymogom formalno - prawnym wymaganym przepisami prawa., Takich uchybień Sąd nie dopatrzył się w niniejszej sprawie...