Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SA/Wa 727/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

procedowaniem po to, aby umożliwić stronie obronę jej interesu prawnego. Przede wszystkim strona powinna być powiadomiona o pozostawieniu jej wniosku bez rozpoznania...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata J. K. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu: kwotę 292,80 (dwieście...

VI SA/Wa 745/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-13

wniosek bez rozpoznania i wstrzymać się z dalszym procedowaniem, aby umożliwić stronie obronę jej interesu prawnego. Strona powinna być powiadomiona o pozostawieniu jej wniosku...
. o skreśleniu U. S., skarżącej w niniejszej sprawie, z listy doradców podatkowych., Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym., Decyzją z dnia...

VI SAB/Wa 37/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-27

. O. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych...
nie zawierała podstawy prawnej jej podjęcia, ale istnienie takiego upoważnienia w art. 87 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 41...

VI SA/Wa 707/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-01

je tworzących. Sfera pomocy prawnej w swych skutkach może rodzić także negatywne konsekwencje. Intencją ustawodawcy było z pewnością możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów...
prawniczej /[...].09.1999 r. - [...].02.2003 r./ S. K. stosował przepisy prawa podatkowego na rzecz klientów kancelarii pod nadzorem radcy prawnego lub doradcy podatkowego...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

r.'., Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Wnioskiem z dnia 17 listopada 2006 r. skarżący, L. D. wystąpił do Krajowej Rady...
, że z działalnością tą nie miał nic wspólnego. W ocenie strony, prowadzona przez skarżącego obsługa prawna renomowanych firm jak i prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu prawa...

VI SA/Wa 766/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-13

. odmawiającą mu przekształcenia wpisu warunkowego o numerze [...] we wpis., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał art. 138 § 1 pkt 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej jako k.p.a., Podstawę faktyczno-prawną rozstrzygnięcia...

II SA/Bd 78/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-14

lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe...
dopuszczalne wniesienie skargi do sądu administracyjnego. W postanowieniu z dnia 1 grudnia 1998 r. (III SA 1636/97 System Informacji Prawnej Lex nr 37138) Naczelny Sąd...

VI SA/Wa 216/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-10

oraz wynikający z przepisów prawa wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego, skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika z urzędu...
należycie dbającego o swoje interesy. (Jan Paweł Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s...

VI SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-29

publiczno-prawne, w tym samorząd terytorialny i zawodowy, w celu zaspokajania potrzeb zbiorowych i realizacji celów o charakterze publicznym., Jak przyjmuje się w doktrynie...
. Komentarz, s.11)., Samorząd zawodowy, mieszczący się we wskazanej wyżej grupie 'innych organów i instytucji', to grupa obywateli zorganizowana wedle kategorii interesów...

VI SA/Wa 1340/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-18

wykonywanego przez profesjonalistów, w ograniczonych prawnie ramach oraz podlegającego ochronie prawnej, bowiem nic nie stałoby wtedy na przeszkodzie, żeby ktokolwiek...
Doradców Podatkowych dokonała wykładni właściwych przepisów ww. ustawy w sposób odpowiadający celom tego aktu prawnego., Założenie niedopuszczalności interpretacji normy...
1   Następne >   2