Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 873/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

, że farmaceuta daję rękojmię należytego prowadzenia apteki a zatem zaświadczenie mogło być wydane jedynie na wniosek podmiotu (osoby), która ma w tym interes prawny...
w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Złożony przez spółkę wniosek nie wskazuje na interes prawny tego podmiotu do uzyskania tego rodzaju...

II OSK 2441/16 - Wyrok NSA z 2018-10-09

ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, to organ ten obowiązany jest wydać zaświadczenie potwierdzające określone fakty albo stan prawny...
osobom, które na podstawie przepisu prawa lub ze względu na swój interes prawny muszą uzyskać poświadczenie prawa lub faktów. Jednocześnie jednak postępowanie w sprawie...

II OSK 2440/16 - Wyrok NSA z 2018-10-09

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, to organ ten obowiązany jest wydać zaświadczenie potwierdzające określone fakty albo stan prawny wynikający...
, które na podstawie przepisu prawa lub ze względu na swój interes prawny muszą uzyskać poświadczenie prawa lub faktów. Jednocześnie jednak postępowanie w sprawie wydawania...

VI SA/Wa 1511/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-12

., Zgodnie z art. 217 § 2 k.p.a. zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów...
lub stanu prawnego. Istnienie tego interesu wyznacza zatem krąg osób uprawnionych do ubiegania się o wydanie zaświadczenia. Mając na uwadze powyższe, niewątpliwie należą...

V SA/Wa 130/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-08

zażalenia, ze względu na przysługujący w przedmiotowym postępowaniu przymiot strony. Art. 28 k.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zażalenie w przedmiotowej sprawie zostało wniesione przez E. P...

VI SA/Wa 605/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego., Istotnym jest jednocześnie, że zgodnie z art. 218 § 1 k.p.a....
rzeczy zaświadczeniem, to organ ma obowiązek jego wystawienia bez wnikania w prawny interes osoby ubiegającej się o zaświadczenie, a więc bez badania okoliczności faktycznych...

VII SA/Wa 1644/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, to organ ten obowiązany jest wydać zaświadczenie potwierdzające określone fakty albo stan prawny...
przepisu prawa lub ze względu na swój interes prawny muszą uzyskać poświadczenie prawa lub faktów., Jednocześnie jednak postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń...

VII SA/Wa 1643/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-28

interes prawny, to organ ten obowiązany jest wydać zaświadczenie potwierdzające określone fakty albo stan prawny wynikające z prowadzonej przez ten organ ewidencji...
bez wnikania w prawny interes osoby ubiegającej się o zaświadczenie, a więc bez badania okoliczności faktycznych powodujących wystąpienia o zaświadczenie i okoliczności po stronie...

II SA/Wa 1374/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

sprawę rozpoznać., Powyższe uchybienia czynią przedwczesną kwestię oceny interesu prawnego skarżącego., Ponownie rozpoznając sprawę organ zobowiązany jest do załatwienia...
nie pozwalają na identyfikację danej osoby i przedsiębiorstwa przez nią prowadzonego. Ponieważ wnioskodawca nie wykazał interesu publicznego, odnoszącego się w swej istocie...

VI SAB/Wa 60/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W takich przypadkach - zgodnie z art. 218 § 1 kpa, organ...
, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa., Rozpatrując wniosek w sprawie wydania farmaceucie zaświadczenia...
1   Następne >   +2   6