Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

III SA/Lu 516/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-09-22

. Skarżąca wskazała, że posiada interes prawny do złożenia skargi, gdyż złożyła ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i w tym konkursie...
. W ocenie Prezydenta Miasta na podstawie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządnie gminnym, do wniesienia skargi legitymuje wyłącznie fakt naruszenia interesu prawnego...

III OSK 5913/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

do naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 u.s.g. i dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie jest konieczne odczekanie...
przez stronę, aż określona uchwala, która w jej ocenie zawiera postanowienia naruszaiące je j interes prawny, wejdzie w życie i realnie pogorszy sytuację prawną jednostki...

III OSK 5958/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

do naruszenia interesu prawnego, o którym mowa w arl. 101 ust. 1 u.s.g. i dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie jest konieczne odczekanie...
przez stronę, aż określona uchwała, która w jej ocenie zawiera postanowienia naruszające jej interes prawny, wejdzie w życie i realnie pogorszy sytuację prawną jednostki...

I OSK 2575/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

wskazując, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 'Rozstaje', której członkiem jest skarżąca, nie wpływa na interes prawny...
przez skarżącego, że uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie., Sąd, analizując okoliczności przedstawione w skardze, uznał, że skarżąca nie spełniła wymogu art. 101 ust.1...

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

oraz narusza interes prawny i ekonomiczny skarżącej i innych członków Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]'. Podniosła, że przeznaczenie nieruchomości stanowiącej...
, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]', której członkiem jest skarżąca, nie wpływa na interes prawny skarżącej., Na rozprawie...

II SAB/Kr 31/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-07

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Interes prawny zgodnie...
interesem prawnym jest wykazanie wpływu zamierzenia inwestycyjnego na możliwość korzystania z nieruchomości. W dalszych wywodach Organ wskazał, że interes prawny jest kategorią...

II OSK 569/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-07

., Uzasadniając naruszenie interesu prawnego, skarżąca podniosła, że podjęta przez Radę Miasta O. uchwała z dnia 24 marca 2016r. narusza jej interes prawny, wynikający z naruszenia...
działań i przekonań mieszkańców skarżącej Gminy, opowiadających się przeciw planowanym przez Gminę O. zmianom. Interes prawny wywieść można także z regulacji art. 167 ust. 1...

I OSK 3393/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-19

uchwały, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
administracyjnego na uchwałę organu gminy może wystąpić skutecznie osoba, która wykaże, że uchwałą tą naruszono jej interes prawny lub uprawnienie. Wnoszący skargę...

II GSK 685/22 - Postanowienie NSA z 2022-05-24

skarżącego, który swój interes prawny upatrywał w posiadaniu prawa jazdy kategorii B oraz faktu zamieszkiwania i zameldowania przy ul. B., znajdującej się nieopodal ul...
, że kategoria interesu prawnego nie ogranicza się jedynie do norm prawa administracyjnego, a jej źródłem mogą być inne dziedziny prawa, jak np. prawo cywilne, gospodarcze itp...
1   Następne >   +2   +5   +10   100