Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I SAB/Kr 11/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-10-20

. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., zwanej dalej jako: 'p.p.s.a.') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

III SA/Gl 1336/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

- uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie...

III SA/Gl 272/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

P.p.s.a. - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W przedmiotowej sprawie istotne znaczenie...

I SA/Op 450/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-10

administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób...
prawnym. O istnieniu interesu prawnego przesądzają przepisy prawa materialnego. Tak więc o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu...

V SA/Wa 2228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

.) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei...
stanowi natomiast, iż uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...

II SA/Wa 900/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-10

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Istotę legitymacji skargowej stanowi uprawnienie do żądania...

I SA/Ol 222/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-06-06

naruszenie prawa lub interesu prawnego., Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 8 maja 2013 r. W wyznaczonym terminie brak formalny skargi nie został usunięty., Wojewódzki...
organu, którego działanie lub bezczynności skarga dotyczy;, 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje...

III SA/Gl 742/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-14

prawa oraz jej interesu prawnego., W tym stanie rzeczy zarządzeniem z dnia 15 lipca 2009 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez...
określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie to doręczono skarżącej w dniu [...] r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, zawierającej...

I SA/Gd 389/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-19

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skardze przywołał okoliczności, które w jego ocenie winny przemawiać za uznaniem, iż skarżący posiada interes prawny w postępowaniu...
prawny, zaś obowiązujące przepisy wprost wskazują, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...

V SA/Wa 2199/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-06

z 2017 r. poz. 1257) stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Z kolei w myśl art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100