Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 229/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-22

prawnego, a zatem ma interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. Ponowił żądanie wznowienia postępowania w celu uchylenia decyzji nr [...] z dnia [...] lipca 2003 r., Prezes...
Źródłem interesu prawnego określonego podmiotu do udziału w postępowaniu administracyjnym jest bowiem przepis prawa materialnego, kształtujący sytuację prawną tego podmiotu...

II SA/Wa 128/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-10

w postępowaniu administracyjnym, jest art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interesu prawnego należy poszukiwać w przepisach prawa materialnego, którego zastosowanie może mieć wpływ...

II SA/Wa 1494/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

postanowienie z [...] stycznia 2006 r. i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Podkreślił, że ma interes prawny w zaskarżeniu postanowienia...
wniósł o jej odrzucenie uznając, że skarżący nie ma interesu prawnego w złożeniu skargi, nie był stroną postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec B. S...

I SA/Wa 194/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-12

.) nie daje jej interesu prawnego do wystąpienia o uchylenie decyzji o poznaniu osobnej kwatery stałej dla byłego męża. Zgodnie z treścią tego przepisu w dniu wydania...
nie dokonania z urzędu rozkwaterowania mimo posiadanej wiedzy o rozwodzie. Zdaniem skarżącej jej interes prawny wynika z konieczności uregulowania jej statusu prawnego...

II SA/Wa 1402/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

będzie w sposób bezpośredni dotyczyć jej interesu prawnego, albowiem w oparciu o wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrok zostanie rozstrzygnięta kwestia...
postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. W myśl § 2 ww. art., udział w charakterze uczestnika może zgłosić...

II SA/Wa 1279/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

- w zakresie skutecznego wniesienia skargi na decyzję Prezesa WAM z dnia [...] lipca 2008 r., Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny jest rozumiany jako zobiektywizowana, czyli realnie...

II SA/Wa 83/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-22

decyzji wykazała brak interesu prawnego skarżącego do wniesienia skargi, a interes ten stanowi niezbędną przesłankę materialnoprawną do jej wniesienia., Zgodnie z art...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...

II SA/Wa 1033/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-24

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Zdaniem Sądu doszło...
odwołania uznanie, iż nie posiada on przymiotu strony. Nie można też było uznać, że A. M. nie posiada interesu prawnego w sprawie, albowiem zamieszkuje on wraz z matką...

I SA/Wa 1172/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-18

., nr [...], utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji podnosząc, że zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby, która ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
., W podjętym rozstrzygnięciu został pominięty interes prawny wnioskodawcy wynikający z praw nabytych od 1989 r. Negatywne rozstrzygnięcie wskazuje na niedbałość organu...

II SA/Wa 1503/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

organ I instancji stwierdził, iż T. S. nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczeń o żądanej treści. Ponadto organ wskazał, iż kwestie tytułu prawnego...
organu I instancji, iż w obecnym stanie prawnym nie występują 'osobne kwatery stałe' i wskazuje, iż istnieje jej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu stanu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   30