Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II SAB/Wa 77/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

I OPP 26/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-04

zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania'. Jeżeli natomiast nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

II OPP 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności...

II SAB/Wa 18/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-19

żądającego informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 ustawy), mogło by wówczas dojść do nadużyć poprzez ewentualne...
, mogą być przedmiotem innych, szczególnych uregulowań prawnych i dlatego sposób dostępu do takich informacji będą regulować również i te inne szczególe ustawy. Taki zbieg...

I ONP 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

prawnej odrzucenia skargi, bowiem skarga należała do właściwości sądów administracyjnych i nie istniały w dacie wniesienia skargi inne przyczyny uzasadniające...
Konstytucyjny zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, które nakazują obowiązek...

I OPP 60/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-13

postępowania, wskazując, że wymaga tego słuszny interes społeczny., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie...
lub prawnego, ani powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia. Wniosek o wykładnię orzeczenia nie może także zmierzać do polemiki ze stanowiskiem sądu...

I ONP 3/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

z urzędu T.R. pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku...
536/11 o oddaleniu wniosku o zwrot wydatków poniesionych w ramach udzielonej z urzędu T. R. pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. R. na decyzję Samorządowego Kolegium...

I ONP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

kandydackiej st. szer. pchor. P. M., Kwestionowany przez stronę wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Sąd ustalił, iż skarżący pełnił...
on na siebie obowiązki związane z wykonywaniem służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Sąd wskazał, że podstawą prawną zwolnienia skarżącego...

I OPP 15/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-17

, postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, o czym powiadomiono skarżącą przy piśmie...
z dnia 22 maja 2020 r. Wobec w/w postanowienia, przy piśmie z dnia 7 lipca 2020 r. zwrócono się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie o wyznaczenie radcy prawnego...

II SAB/Wa 179/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-22

publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Wezwanie to zostało doręczone wnioskodawcy 17 lutego 2020 r. i do dnia sporządzenia odpowiedzi na skargę pozostało...
był do wezwania wnioskodawcy do wykazania, że udostępnienie wskazanych dokumentów jest szczególnie istotne dla interesu publicznego., Organ podniósł, iż jako podmiot...
1   Następne >   2