Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 1105/20 - Postanowienie NSA z 2022-07-22

ją decyzję z dnia [...] października 2019r., U. Sp. z o.o. wskazała, że postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego. W uzasadnieniu wniosku wskazując na art. 28 k.p.a....
. S.A. W ocenie spółki ma zatem ona niewątpliwie interes prawny w wydaniu przez organ rozstrzygnięcia o określonej treści i była na mocy art. 28 k.p.a. stroną postępowania...

II GSK 2200/21 - Postanowienie NSA z 2022-07-22

jej interesu prawnego. W uzasadnieniu wniosku wskazując na art. 28 k.p.a. podniosła, że zaskarżona decyzja dotyczyła stosunków między przewoźnikiem [A] Sp. z o.o., a [A] Sp...
[A] Sp. z o.o. oraz jego roszczenia względem [A] Sp. z o.o. W ocenie spółki ma zatem ona niewątpliwie interes prawny w wydaniu przez organ rozstrzygnięcia o określonej...

II GSK 900/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-22

Urzędu Transportu kolejowego [...] lutego 2020 r., A. S.A. w W. (dalej: Spółka) podniosła, że postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego., W uzasadnieniu wniosku...
Spółka, wykazując prawny interes w niniejszej sprawie, powołała się na treść przepisów: art. 33 § 2 ppsa w zw. z art. 13a ust. 1 w zw. z art. 36e, 36f ust. 1, ust. 4 i ust...

II GSK 1098/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-15

zaskarżonej decyzji, posiada interes prawny we wniesieniu skargi, przede wszystkim rozumiany jako istnienie związku między sferą praw i obowiązków spółki a zaskarżoną...
o transporcie kolejowym polegającego na wadliwym uznaniu, że skarżąca nie posiada w postępowaniu przed Prezesem UTK interesu prawnego skutkującego uznaniem za stronę...

II GSK 1721/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

w Warszawie., Uzasadniając swój interes prawny do wniesienia przedmiotowej skargi skarżąca podnosiła, że była stroną postępowania prowadzonego przed Prezesem UTK...
podmiotowego, a na skutek objęcia jego zakresu postępowaniem wszczętym przez Prezesa UTK z urzędu. Interes prawny do wniesienia skargi skarżąca wywodziła również z przepisów...

II GSK 1720/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

P. S.A. w W. w dniu [...] listopada 2011r., W uzasadnieniu organ wskazał, że skarżąca stara się wywodzić interes prawny do udziału w postępowaniu z przepisów art. 29 ust...
interesu prawnego., W ocenie organu również sądowe postępowanie cywilne, na które skarżąca powołuje się dla wykazania interesu prawnego, nie uzasadnia uznania jej za stronę...

II GSK 159/16 - Wyrok NSA z 2017-10-11

materialnoprawnego wskazującego na interes prawny A. S.A., W ocenie organu A. S.A. dysponuje jedynie interesem faktycznym, przejawiającym się zainteresowaniem, co do innego...
rozstrzygnięcie., Zdaniem organu, spółka nie posiada realnego, indywidualnego i opartego na konkretnym przepisie prawa materialnego, interesu prawnego w domaganiu...

II GSK 1339/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

również, iż pomimo nie brania udziału w postępowaniu zwykłym, przysługuje jej interes prawny w sprawie, gdyż na podstawie tych stawek zawarła umowę z zarządcą infrastruktury...
postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego strony wnioskującej, zaś postanowieniem z dnia 9 września 2014r. utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia 13...

II GSK 1574/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

również, iż pomimo nie brania udziału w postępowaniu zwykłym, przysługuje jej interes prawny w sprawie, gdyż na podstawie tych stawek zawarła umowę z zarządcą infrastruktury...
postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego strony wnioskującej, zaś postanowieniem z dnia [...] września 2014r. utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia...

II GSK 1660/15 - Postanowienie NSA z 2016-12-13

również, iż pomimo nie brania udziału w postępowaniu zwykłym, przysługuje jej interes prawny w sprawie, gdyż na podstawie tych stawek zawarła umowę z zarządcą infrastruktury...
postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego strony wnioskującej, zaś postanowieniem z dnia [...] września 2014r. utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia...
1   Następne >   +2   4