Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 32/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

na brak legitymacji wynikający z braku interesu prawnego - ocenić należy jako niedopuszczalne, a w związku z tym dające podstawę do odrzucenia skargi na zasadzie art. 58 § 1...
, że interes prawny we wniesieniu skargi ma wyłącznie podmiot, który został uznany przez organ administracji za stronę postępowania administracyjnego, podczas gdy interes...

II GZ 349/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-16

sądowoadministracyjnego argumentując, że postępowanie dotyczy jej interesu prawnego. Źródła tego interesu upatrywała zarówno w tym, że skarżąca może skierować w stosunku...
być źródłem interesu prawnego spółki w tym postępowaniu, uzasadniającego dopuszczenie wnioskodawczyni do postępowania w charakterze uczestnika postępowania na mocy art. 33 §...

II GSK 1215/13 - Wyrok NSA z 2014-09-25

przez niego, a nie Spółkę U., produktu do obrotu., W ocenie Sądu I instancji, skarżąca nie miała interesu prawnego do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] kwietnia...
, potwierdzającym jej interes prawny w byciu stroną przedmiotowego postępowania, jest art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych...

II GSK 1139/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

, polegającą na uznaniu, że skarżący będący producentem '[...]' [...] [...] a’200 g (nr partii [...]), wprowadzonego do obrotu przez [...], nie ma interesu prawnego...
przez [...], nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu decyzji wymierzającej [...] karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu przedmiotowych produktów, a w rezultacie...

II GSK 1085/11 - Wyrok NSA z 2012-09-12

, nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu decyzji wymierzającej spółce [...] karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu przedmiotowych produktów, a w rezultacie nie może być stroną...
[...] nie ma interesu prawnego w kwestionowaniu decyzji wymierzającej spółce [...] karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu przedmiotowych produktów, a w rezultacie nie może być stroną...

VI SA/Wa 1873/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

dotyczy jego interesu prawnego, bowiem U. jest dystrybutorem kwestionowanego produktu w Polsce. Skarżąca nabywa produkt od U. i w sytuacji, gdyby okazało się, że produkt...
również jest wnioskodawca. Ponadto istotny dla oceny interesu prawnego jest fakt, że na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych...

VI SA/Wa 1553/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-15

posiada w sprawie interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa., Wskazał, iż orzeczenie kary wobec detalisty jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że wyprodukował produkt...
produktów, co do których dane postępowanie się toczy., Nadto, powołując się na orzecznictwo i stanowisko doktryny skarżący wywodził, iż posiada interes prawny wywodzący...

VI SA/Wa 2308/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-25

jest to, czy skarżący jako producent był stroną tego postępowania tj. czy miał interes prawny w złożeniu odwołania na decyzję o nałożeniu kary na sprzedawcę - w rozumieniu art. 28 k.p.a....
, Treścią pojęcia 'interes prawny' jest prawo podmiotowe rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa konkretnych korzyści, które można realizować w postępowaniu...

VI SA/Wa 1868/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-28

pod marką '[...]' i podmiot odpowiedzialny za ich znakowanie, posiada interes prawny w sprawie, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia szeregu innych przepisów...
do obrotu tego produktu;, -art. 107 § 3 poprzez niewyjaśnienie różnicy między interesem faktycznym a interesem prawnym, oraz w konsekwencji niewyjaśnienie powodów...

VI SA/Wa 2121/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-18

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny...
1   Następne >   +2   +5   +10   28