Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 3939/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

wskazała, że po stronie O. występuje interes prawny do bycia stroną postępowania w sprawie zakończonej wydaniem decyzji Zmieniającej w związku ze zgłoszeniem...
. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dot. postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

VI SA/Wa 1420/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-05

, który nie jest tożsamy z interesem prawnym. Powołując się na przepis art. 61 § l Kpa Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wskazał, że postępowanie...
administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu a zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...

VI SA/Wa 1503/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. U. UE. L. 02.108.33 z późn. zm.)., P. wywodziła, iż posiada interes prawny w dopuszczeniu jej do udziału w postępowaniu...
dotyczące pojęcia strony i istnienia interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym wskazał, że postępowanie w przedmiocie wniosku T. o przyznanie dopłaty do kosztu netto...

II GSK 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

opłaty, zakończone wydaniem zaskarżonej decyzji, nie dotyczyło interesu prawnego skarżącej, która swój interes prawny konstruuje przez odwołanie się do sytuacji prawnej innego...
prawnym i faktycznym domagać się ustalenia przez Prezesa UKE swoich praw i obowiązków. Nie ma również przepisu prawa, z którego wynikałoby, że interes skarżącej...

II GSK 73/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

opłaty, zakończone wydaniem zaskarżonej decyzji, nie dotyczyło interesu prawnego skarżącej, która swój interes prawny konstruuje przez odwołanie się do sytuacji prawnej innego...
prawnym i faktycznym domagać się ustalenia przez Prezesa UKE swoich praw i obowiązków. Nie ma również przepisu prawa, z którego wynikałoby, że interes skarżącej...

VI SA/Wa 817/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-29

z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, argumentując, iż posiada interes prawny w dopuszczeniu jej do udziału...
interesu prawnego skarżącej. We wniosku podniosła także, iż prowadzi współpracę z T. w oparciu o '[...]' zawartą w dniu [...] maja 2007 r., która była zmieniana decyzjami...

VI SA/Wa 1922/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-16

oferty wstępnej w aukcji, kreuje po stronie potencjalnego jej uczestnika interes prawny dla dysponowania urzędowym potwierdzeniem tej okoliczności. Spółka natomiast...
zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za prawo do dysponowania częstotliwościami. Skoro brak takiego przepisu, Spółka jest zobowiązana wykazać interes prawny w uzyskaniu...

VI SA/Wa 967/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

, sprzeciwia się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1034/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

się art. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym...

VI SA/Wa 1035/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-03

. 6 k.p.a. oraz art. 7 Konstytucji RP., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego skarżący wskazali, że są nadawcami koncesjonowanych programów radiowych...
, że jego zdaniem skarżący nie uzasadnili interesu prawnego w powyższym żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej, a jedynie wolę zainteresowania prowadzonym postępowaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   87