Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III OSK 234/24 - Postanowienie NSA z 2024-03-12

, skarżąca zobowiązana była do wykazania interesu prawnego. W myśl art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi, jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes...
z nałożonego obowiązku. W ocenie Sądu Wojewódzkiego, skarżąca w niniejszej sprawie nie wykazała, że posiada interes prawny w zaskarżeniu ww. aktu Prezesa Sądu Apelacyjnego w B...

IV SA/Gl 652/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-12

., Na rozprawie w dniu 12 marca 2019 roku pełnomocnik organu wnosił i wywodził jak w odpowiedzi na skargę, eksponując, że strona skarżąca nie wykazała interesu prawnego., Wojewódzki...
do wniesienia skargi. Pojęcie 'interes prawny' występujące w treści wskazanego przepisu art. 50 § 1 p.p.s.a użyte zostało również w innych aktach prawnych - w art. 28 Kpa...

II SA/Bk 775/23 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2023-11-09

), jednakże dla skutecznego wniesienia skargi na powyższy akt, skarżąca zobowiązana była do wykazania interesu prawnego. Podkreślić należy, że w myśl art. 50 § 1 p.p.s.a....
uprawnionym do wniesienia skargi, jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym, że działa on bezpośrednio...

I OSK 660/17 - Wyrok NSA z 2017-12-19

temu interes prawny, mimo że nie musiał posiadać interesu prawnego w tym zakresie, o ile dana treść akt danej księgi wieczystej stanowiła informację publiczną w rozumieniu art. 1...
nieposiadających ku temu interesu prawnego nie jest sprzeczny z art. 1 ust. 1 i 2 u.d.i.p. w związku z art. 61 ust. 1, 2, 3 i 4 Konstytucji RP. W ocenie autora skargi...

II SA/Wa 254/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02

, że zaskarżony akt naruszył interes prawny 15 osób organizacji związkowej i jednocześnie kuratorów zawodowych członków Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

IV SA/Wr 115/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-28

administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator...
, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...

III OSK 611/22 - Postanowienie NSA z 2022-03-31

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, a także inny podmiot, któremu ustawy szczególne przyznają prawo do wniesienia...

II SA/Rz 1512/21 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2021-11-05

administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2325), dalej p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

III SA/Gl 84/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-13

[...] posiada status strony, co stanowi bezsprzeczny dowód na to, że wynik tego postępowania dotyczy bezpośrednio jej interesu prawnego. Zaskarżone postanowienie błędnie...
odmiennie w sposób dla nich właściwy. Przedstawiając regulacje z art. 28 K.p.a. podkreślił, że występowanie interesu prawnego lub obowiązku po stronie żądającego wszczęcia...

II SAB/Kr 37/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-19

publicznej prawo przeglądania i uzyskiwania odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych przysługuje osobom posiadającym w tym interes prawny. Z uwagi...
na wprowadzenie przez ustawodawcę dodatkowej przesłanki w postaci posiadania interesu prawnego i w świetle zasady równości zapisanej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP stosowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   77