Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

zatem posiadanie przez A. interesu prawnego w złożeniu wymienionego wniosku skarżący wskazywał na naruszenie art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Rozumienie interesu prawnego...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

z [...] sierpnia 2007 r., udzielonego na zawarcie ugody i dokonanie rozliczenia, mógł korzystać także E.. Tym samym wynikały z niego prawa uzasadniające interes prawny E...
. do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy, w rozumieniu art. 28 k.p.a. W konsekwencji WSA uznał zarzut o braku po stronie E. interesu prawnego w sprawie za nietrafny...

VI SA/Wa 1044/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-30

reprezentowany przez syna J. P., W skardze skarżący wskazując na interes prawny w postaci istnienia wierzytelności o wypłatę środków zgromadzonych na koncie NBP, który to organ...
ani współwłaścicielem rachunku i nie posiada również stosownego pełnomocnictwa do zarządzania rachunkiem Pana T. S. Wnioskodawca nie wykazał w postępowaniu administracyjnym interesu...

II SAB/Wa 123/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

publicznej, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ani też stosować praktyk i procedur utrudniających dostęp...
ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., wezwał skarżącego do wykazania przesłanki udostępnienia takiej informacji w postaci szczególnie istotnego interesu publicznego., W dniu...

VI SA/Wa 794/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

i art. 107 § 3 K.p.a. Skarżąca zarzuciła ponadto naruszenie jej interesu prawnego, poprzez wydanie negatywnej opinii odnośnie jej wniosku o wydanie zezwolenia...
sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 908, ze zmianami), w której znajdują się przepisy prawne dotyczące kompetencji Prezesa NBP...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

się stwierdzenia nieważności decyzji nie wykazał również własnego interesu prawnego, a zatem nie mógł być uznany stroną postępowania administracyjnego. Wyjaśniono...
decyzji indywidualnej nie było według Prezesa NBP podstaw prawnych do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia jej nieważności., Na powyższą decyzję...

VI SA/Wa 2556/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

naruszają jej interes prawny poprzez nałożenie na nią szeregu obowiązków niezgodnych jej zdaniem z prawem., Skarżąca wraz ze skargą uiściła wpis w wysokości 200 złotych (k...
Administracyjnego w Warszawie zalecenia pokontrolne Prezesa Narodowego Banku Polskiego (dalej Prezes NBP). Jako podstawę prawną zaskarżenia zaleceń wskazała art. 3 § 2 pkt 4 ustawy...

VI SA/Wa 1106/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

w sposób jasny powodów wydania negatywnej opinii w sprawie wniosku strony skarżącej, oraz, II. naruszenie interesu prawnego skarżącego Izby - poprzez wydanie negatywnej opinii...
i prawnym., W piśmie z dnia [...] czerwca 2010 r. skarżąca I. S.A. (obecnie działająca pod firmą I. S.A.) zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej także: 'KNF...

VI SA/Wa 1029/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-20

, nie był też stroną postępowania zakończonego wydaniem decyzji z [...] czerwca 1981r. zatem nie ma interesu prawnego do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...
na rachunek ojca w [...], tylko o 'zdarzenie faktyczne, którego podstawy prawnej nikt dotychczas nie wyjaśnił, polegające na faktycznym pozbawieniu T. S. w nieustalonym...

I OSK 1258/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

nie ma zastosowania ustawa o archiwach. Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.i.p., od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego...
organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Pismem z dnia 14 lutego 2014 r. W. S. zwrócił...
1   Następne >   3