Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Ke 350/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-09-08

), uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Zasadniczą przesłanką...

III SA/Wr 877/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-23

., wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez wskazanie interesu prawnego we wniesieniu skargi przez R. M., wobec faktu, że zaskarżona decyzja dotyczy...
, kto ma w tym interes prawny'., Warunek ten ma charakter konstytuujący generalne uprawnienie (poza podmiotami nadzwyczajnymi) do skorzystania z sądowoadministracyjnej drogi...

V SA/Wa 380/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-26

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Zakresem pojęcia...
się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, a udziału w sprawie nie zgłosiła żadna osoba, której interesu prawnego dotyczyłby wynik tego postępowania...

III SA/Lu 106/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-26

, że w stanie sprawy nie jest wiadomo, kto w postępowaniu administracyjnym był stroną, a więc czyjego interesu prawnego postępowanie dotyczyło. W konsekwencji nie ustalono, komu...
, trzeba zbadać, czy w ogóle miała ona do tego prawo, a więc, czy postępowanie dotyczyło jej interesu prawnego, mimo, że toczyło się pod jej nieobecność. Interes prawny...

I SA/Bd 385/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-10-05

numeru PESEL oraz określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Sąd jednocześnie pouczył, że nieusunięcie wskazanych braków formalnych skargi w terminie spowoduje...
nie podpisał skargi ani nie nadesłał podpisanego odpisu skargi, nie podał numeru PESEL, jak również nie określił naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Ponieważ braki...

I SA/Ke 12/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-12

administracyjnego, a zatem i postępowania o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Wynika stąd, że R. M., składając przedmiotowy wniosek o umorzenie należności z tytułu...

III SA/Wa 1304/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-07

odpowiedzialności i na zaistnienie których strona nie miała żadnego wpływu. Powołanie się przez ustawodawcę w normie prawnej na ważny interes strony bez bliższego określenia...
charakteru tego interesu, oznacza interes prawny lub ekonomiczny-majątkowy. Interes prawny oznacza taką zależność w, której rozstrzygnięcie organu zawarte w decyzji...

III SA/Wa 1303/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-07

odpowiedzialności i na zaistnienie których strona nie miała żadnego wpływu. Powołanie się przez ustawodawcę w normie prawnej na ważny interes strony bez bliższego określenia...
charakteru tego interesu, oznacza interes prawny lub ekonomiczny-majątkowy. Interes prawny oznacza taką zależność w, której rozstrzygnięcie organu zawarte w decyzji ma wpływ...

III SA/Lu 436/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-29

jej interesu prawnego., Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona decyzja została skierowana do M. i D. L. Jednak sprawa rozstrzygana w postępowaniu administracyjnym dotyczyła...
. nie miała interesu prawnego w rozstrzyganiu tej sprawy. W aktach sprawy nie widnieje też żaden dowód potwierdzający, że działała ona w sprawie w charakterze pełnomocnika...

III SA/Lu 670/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-03-13

lub interes prawny skarżącej. Natomiast zaskarżona decyzja została wydana z poszanowaniem przepisów prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:, Skarga...
, która stosownie do art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a. powinna zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wymóg ten jest spełniony, jeżeli skarżący wskaże, chociażby...
1   Następne >   +2   +5   +10   75