Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

I OZ 149/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

stwierdził w tym miejscu, że J. L. nie jest stroną niniejszego postępowania wpadkowego, ponieważ dotyczy ono wyłącznie interesu prawnego E. L.. Zaskarżone przez J. L...
. zarządzenie nie kształtuje w żaden sposób jego praw lub obowiązków. Dotyczy ono wyłącznie innego skarżącego - E. L., która ma interes prawny w jego kwestionowaniu w drodze...

I OZ 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), ponieważ nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi w przedmiotowej sprawie...
związku pomiędzy chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym J. L. a zaskarżonym przez niego postanowieniem. Sąd wskazał, że w takim stanie rzeczy skarga J...

I OZ 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-12

podał dalej, że J. L. nie jest stroną niniejszego postępowania wpadkowego, ponieważ dotyczy ono wyłącznie interesu prawnego E. L.. Zaskarżone przez J. L. zarządzenie...
nie kształtuje w żaden sposób jego praw lub obowiązków. Dotyczy ono wyłącznie innego skarżącego - E. L., która ma interes prawny w jego kwestionowaniu w drodze zażalenia...

IV SA/Wa 726/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

., O tym, kto jest stroną postępowania administracyjnego rozstrzyga art. 28 k.p.a., z którego wynika, że jest nią każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Pojęcie 'strony' jest kategorią prawa materialnego. Oznacza to, że interes prawny...

IV SA/Wa 1074/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-25

żądać wydania zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu faktów lub stanu prawnego. W takim przypadku, zgodnie z treścia...
orzecznictwie sądów administracyjnych, że dla wykazania istnienia po stronie skarżącego interesu prawnego, nie wystarczy ogólne stwierdzenie zamiaru posiadania danego zas...

II SA/Wa 74/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

., bowiem nie należy do grona osób mu najbliższych, w myśl art. 115 § 11 K.k., to nie ma ona interesu prawnego i nie może żądać wszczęcia postępowania o udostępnienie jej dokumentów...
lub z urzędu., Stroną - stosownie do art. 28 K.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...

II SA/Wa 390/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-11

11 K.k., to nie ma ona interesu prawnego i nie może żądać wszczęcia postępowania o udostępnienie jej dokumentów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o Instytucie Pamięci...
. 28 K.p.a. - jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

II OSK 794/19 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

w tym postępowaniu ma na celu nie tylko ochronę interesów jego członka lecz przede wszystkim ochronę obiektywnego porządku prawnego w ramach szeroko pojętego sprawowania kontroli...
, odzyskanie praw emerytalnych utraconych na skutek irracjonalnego, jednostronnego i niezgodnego z rzeczywistością, działania IPN., Interes faktyczny i prawny z jakim...

I OZ 756/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym, innymi podmiotami, którym ustawy przyznają prawo wniesienia skargi, jest każdy...
, kto ma w tym interes prawny - art. 50 p.p.s.a. Pełnomocnikami mogą być natomiast wyłącznie podmioty wymieniona w przepisie art. 35 p.p.s.a., między innymi adwokaci i radcowie prawni...

OSK 1185/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,, 2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu...
wnioskodawcy z uwagi na jego interes prawny, związany z dostępem do akt Instytutu., W skardze wnioskodawca kwestionował złożenie takiego wniosku. Wniosek taki, podpisany...
1   Następne >   +2   +5   +10   17