Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Gminnej Spółki X

II SAB/Ke 25/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30...
oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego) bądź osobie, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego...

II SAB/Ke 17/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-04-16

przed sądem. Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków finansowych koniecznych do ochrony ich interesu...
prawnego na ubieganie się o przyznanie tzw. prawa pomocy. Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

I GZ 362/22 - Postanowienie NSA z 2022-10-21

pracowników niepełnosprawnych., Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika (radcę prawnego) wniosła do Sądu I instancji skargę na postanowienie Prezesa PFRON, wraz...
wyjątkowy i tylko kumulatywne zaistnienie przywołanych przesłanek może stanowić podstawę faktyczną i prawną do wydania przez sąd administracyjny postanowienia...