Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 131/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-06

może wskazać jako podstawę interesu prawnego. Posiadanie interesu prawnego jest więc równoznaczne z posiadaniem legitymacji do udziału w postępowaniu administracyjnym...
) w postępowaniu administracyjnym, a który legitymowałby tym samym jego interes prawny., W skardze z 14 grudnia 2018 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

VI SA/Wa 1326/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-11

, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, a także gdy strona ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny...
tego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu [...] stycznia 2012 r. M. sp. z o.o. z siedzibą w K. złożyła do Prezesa GUM wniosek...

VI SA/Wa 4382/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

nr [...] z dnia [...] lipca 2006 r. i nie wykazała także interesu prawnego w żądaniu jego wznowienia., Organ dodatkowo wyjaśnił, że jako przesłankę wznowienia...
wskazała, że ma interes prawny aby usunąć z porządku prawnego tę decyzję, jako że godzi ona w jej interesy gospodarcze, poprzez podważanie zaufania do analizatorów spalin...

VI SA/Wa 1618/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-22

jawnej miał interes prawny do wniesienia skargi., Wobec niezasadności zarzutów skarg oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ...
odsetkami' nie znajduje żadnego uzasadnienia., Istota sprawy sprowadza się do oceny, czy w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania decyzji z dnia 11 maja 2005 r., opłata...

VI SA/Wa 474/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

(niemający interesu prawnego), natomiast niedopuszczalność wznowienia z przyczyn przedmiotowych ma miejsce wtedy, gdy strona żąda wznowienia postępowania w sprawie...
, w której organ działał w innej formie prawnej np. umowy cywilnej czy czynności materialno-technicznej, gdy sprawa nie jest jeszcze zakończona decyzją ostateczną, gdy strona...

VI SA/Wa 588/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

, czy też nie, i czy może być stosowana., W skardze na tę decyzję skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik Spółki A. zarzucił organowi naruszenie interesu prawnego...
stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] z dnia [...] kwietnia 2005 r., A. Spółka Jawna [...] z siedzibą w L. otrzymała zezwolenie...

II GSK 251/13 - Wyrok NSA z 2014-04-01

lub stanu prawnego ze względu na swój interes prawny, ale tylko w przypadku, gdy potwierdzenie faktów lub prawa wynika z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź...
zaświadczenia polegałoby na dokonaniu oceny prawnej zmian podmiotowych spółek, co w świetle art. 218 § 1 k.p.a. jest niedopuszczalne., W skardze do WSA w W. Spółka wniosła...

II GSK 1271/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

zwrotu kosztów postępowania (pkt 2)., Powyższe orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. Prezes...
pomiarowych o oznaczeniu fabrycznym [...], produkowanych przez Spółkę. W podstawie prawnej powołano art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, zwanej...

VI SA/Wa 477/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-13

się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Wskazano, że decyzja zatwierdzenia typu nadaje uprawnienia...
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, decyzja zatwierdzenia typu powinna zawierać w rozstrzygnięciu...

VI SA/Wa 2072/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

wniosek strona podniosła, że wnioskodawca spełnił wszystkie przesłanki z art. 155 K.p.a., na podstawie którego dochodził zmiany decyzji wydanej dla poprzednika prawnego...
na zmianę decyzji, czy inne przepisy nie wyłączają zmiany decyzji oraz czy istnieje interes społeczny lub słuszny interes strony w zmianie decyzji. Zdaniem strony, wszystkie...
1   Następne >   +2   4