Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Po 989/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-10-15

zgłoszenia towaru i objęcia go procedurą tranzytu złożyła zabezpieczenie powoduje, iż ma interes prawny i jest stroną postępowania celnego., W odpowiedzi na skargę...
zakłada przyznanie statusu strony od ustalenia istnienia interesu prawnego mającego źródło w prawie materialnym, druga przyjmuje założenie, że stroną postępowania...

I SA/Po 4627/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-09-22

administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy to postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
z tym bezpośrednią odpowiedzialność wobec organów celnych ma niewątpliwie interes prawny we wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji wymierzającej cło podmiotowi...

III SA/Gd 163/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-04

do wykazania następstwa prawnego było w istocie wezwaniem do wykazania interesu prawnego skarżącej. Tymczasem kwestia legitymacji procesowej nie może być oceniana w postępowaniu...
stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...

GSK 1342/04 - Wyrok NSA z 2005-02-17

w postępowaniu sądowym, jak i skargi ustawodawca nie wymienił wymogu wykazania interesu prawnego, o którym mowa w art. 50 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
., Stąd też niewskazanie w skardze interesu prawnego uprawniającego do jej wniesienia nie jest brakiem formalnym skargi., Narusza zatem art. 49 § 1 Prawa o postępowaniu...

IV SA/Po 194/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-02-08

zmarłego, a udziału w sprawie nie zgłosiła żadna osoba, której interesu prawnego dotyczyłby wynik postępowania. Z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy skarga dotyczy...
także, że udziału w sprawie nie zgłosiła żadna osoba, której interesu prawnego dotyczyłby wynik postępowania., Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30...

III SA/Gl 61/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-04-26

dotyczy skarga, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., W skardze skarżąca domagała się zwrócenia jej wyegzekwowanej od niej kwoty odsetek i kosztów...

I SA/Łd 1262/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-21

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Podkreślenia wymaga to, iż przepis nie precyzuje jakie konkretnie prawa i obowiązki ustawodawca miał na myśli, wskazuje...
się postępowanie sądowoadministracyjne., Po ustaleniu następców prawnych zmarłego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postanowieniem z dnia 23 października 2007 r. podjął zawieszone...

III SA/Po 339/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł...
niejawnym sprawy ze skargi A. M. C., D. C., L. M., B. M. W., H. A. C. - następców prawnych R. C. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...], nr [...] w przedmiocie...

III SA/Po 338/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł...
niejawnym sprawy ze skargi A. M. C., D. C., L. M., B. M. W., H. A. C. - następców prawnych R. C. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia [...], nr [...] w przedmiocie...

III SA/Po 829/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-03-02

Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie wskazując na naruszenie art. 134 kpa i 28 kpa., W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że istnienie interesu prawnego należy badać...
interes prawny do uczestnictwa w postępowaniu z łączącego ją z spółką 'A' stosunku prawnego, który powstał na skutek zawarcia umowy z dnia [...] r. o przeniesienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   23