Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

IV SA/Wr 429/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-29

w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Przedmiotem niniejszego postępowania jest skreślenie skarżącego z listy studentów...

IV SA/Wr 429/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego...

II SA/Bd 264/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

z późn. zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, a zgodnie z treścią przepisu...
stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes...

II SA/Ol 170/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-05

posiada tytuł prawny do lokalu znajdującego się na terenie '[...]'. W aktach sprawy znajduje się bowiem akt notarialny z dnia '[...]', Nr '[...]', z którego wynika...
. Regulaminu), nie ma możliwości przyznania stypendium mieszkaniowego osobie, która jest małżonkiem prawnego właściciela lokalu, w którym zamieszkuje podczas pobierania nauki...

II SA/Ke 375/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-09-15

, że jako członek senatu uczelni, obdarzony zaufaniem studentów i władz uczelni, był zobowiązany do działania na rzecz promocji i rozwoju uczelni w imię dobrze pojętych interesów...
społeczności akademickiej - kierując się partykularnymi interesami, podjął działania - przeciwko uczelni, a tym samym przeciwko studentom; w ten sposób nadużył funkcji...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika T. S. - radcy prawnego A. [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
Radców Prawnych we W. wyznaczyła pełnomocnikiem skarżącego radcę prawnego A. S.-F.., Pismem z dnia 23 marca 2015 r. pełnomocnik skarżącego wniósł skargę kasacyjną...

II SA/Bd 283/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-21

zastosowanie prawa przez Komisję polegało na dokonaniu oceny prawnej zaszłych zdarzeń, które do tej pory nie miały znaczenia prawnego i oparcie się na tej ocenie...
', nie może być podstawą do uchylenia zaskarżonej decyzji. Komisja nie jest bowiem organem upoważnionym do przyjmowania uwag i petycji co do jakości uchwalonych aktów prawnych rangi ustawowej...

II SA/Bd 386/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Decyzją z dnia [...](bez numeru) Odwoławcza Komisja Stypendialna Wydziału[...], na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...
stypendium rektora dla najlepszych studentów., Zdaniem skarżącej prawidłowa subsumcja normy prawnej w niniejszej sprawie powinna uwzględniać okoliczność, iż studia...

II SA/Bd 456/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-07-13

się o stypendium socjalne i na wyżywienie uwzględnia się dochody osiągane m in. przez studenta, małżonka studenta a także rodziców, opiekunów prawnych. Do dochodu uprawniającego...
w Załączniku nr 6 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UMK, wydanego na podstawie art. 186 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym., Wskazując na powyższy stan prawny...

I OSK 247/09 - Wyrok NSA z 2009-10-07

dyscyplinarnego, udział w posiedzeniu dr hab. J.H., który wcześniej wypowiadał się w mediach, brak podstawy prawnej postanowienia, naruszenie art. 219 ust. 2 ustawy przez brak...
dyscyplinarnego, jako niemający podstawy prawnej, a także zarzut braku pouczenia Rzecznika Dyscyplinarnego o przysługującym mu prawie zażalenia., Za bezzasadny uznała Komisja...
1   Następne >   2