Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SAB/Wa 20/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-07

'), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej...
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Stosownie do § 2 powołanej wyżej jednostki...

I SA/Łd 1010/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-21

., Na marginesie rozważań Sąd zauważa również, że uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art...

III SAB/Gl 23/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-22

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada uprawnień do inicjowania postępowań i występowania w nich na prawach strony, nie ma bowiem interesu prawnego...
bowiem do treści art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

I FSK 2285/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

, dalej: p.p.s.a.), wyjaśniając, że legitymacja do złożenia skargi została oparta o kryterium interesu prawnego, a posiadanie jedynie interesu faktycznego do złożenia skargi...
spółki., Zdaniem sądu skarżący, jako były prezes zarządu spółki, nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi na bezczynność organu w zakresie rozpoznania wniosku spółki...

I SAB/Po 2/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-23

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Z powołanego przepisu wynika jednoznacznie, że legitymacja do wniesienia skargi do sądu administracyjnego została oparta...
na kryterium interesu prawnego podmiotu wnoszącego skargę. Podkreślenia zatem wymaga, że skarżącym, o którym mowa w art. 50 § 1 P.p.s.a., jest podmiot, który ma interes...

III SAB/Wa 34/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-29

interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania (art. 306a §...
na wniosek, nie zaś z urzędu. Osobą, która może skutecznie ubiegać się o wydanie danego zaświadczenia nie jest przy tym - 'każdy' - ale tylko ten kto ma interes prawny...

VIII SAB/Wa 68/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-16

VAT jest dłużnik upadłego. Nie posiada interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym deklarowanej przez dłużnika upadłego...
, inkasent lub następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego...

I SA/Wr 1882/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
prawnych innych osób., Na tle przedstawionego unormowania - w odniesieniu do spraw podatkowych - przyjmowano w orzecznictwie, że o 'interesie prawnym', o którym mowa w art...

I SA/Wr 1884/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów...
prawnych innych osób., Na tle przedstawionego unormowania - w odniesieniu do spraw podatkowych - przyjmowano w orzecznictwie, że o 'interesie prawnym', o którym mowa w art...

I SA/Wr 1883/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

, poz. 368 ze zm.), uprawnionym do wniesienia skargi, był każdy, kto miał w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Na tle przedstawionego unormowania - w odniesieniu do spraw podatkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   67