Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

II SAB/Ol 172/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-13

art. 50 § 1 ustawy ppsa. Zgodnie z treścią tego przepisu uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw...
obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

III SA/Lu 581/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-19

że jej interes prawny został naruszony wadliwym rozstrzygnięciem może zaskarżyć decyzję, po wyczerpaniu toku instancji administracyjnych, do sądu administracyjnego...
interesu prawnego poprzez żądanie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.) lub skargę do sądu administracyjnego, o ile rzeczywiście wykaże, że ma interes prawny...

III SAB/Lu 1/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-16

skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły...

I SAB/Kr 10/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-26

, musiałby pochodzić od podmiotu mającego interes prawny do bycia stroną w postępowaniu przed organem podatkowym. Dla uznania strony skarżącej za stronę postępowania konieczne...
byłoby wykazanie się przez nią interesem prawnym (art. 133 §1 O.p.)., W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że pismo skarżącej Spółki z dnia 24 czerwca 2011 r. mogło...

I SA/Lu 839/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-08

, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy i określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wymagania pisma w postępowaniu sądowym określa przy tym art.46 ppsa, który w § 1...

I SA/Lu 837/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-08

, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy i określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wymagania pisma w postępowaniu sądowym określa przy tym art.46...

I SA/Lu 838/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-08

lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy i określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Wymagania pisma w postępowaniu sądowym...

II SAB/Go 61/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-06

się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3...

I GSK 796/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

zaskarżeniu - art. 5 ust. 8 rozporządzenia podstawowego. Adresatem tej decyzji jest tylko wnioskodawca, gdyż tylko jego interes prawny może być tą decyzją naruszony...
interesu prawnego każdego z nich. Uwzględnienie wniosku, czyli podjęcie działań, powoduje również przedłużenie i ustabilizowanie status quo towaru, spowodowanego...

II SAB/Gd 63/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-01

wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek uzasadniającym to interesem faktycznym lub prawnym (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu...
z obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego (wyjątek dotyczy jedynie uzyskania informacji przetworzonej - art. 3 ust. 1 pkt 1). Niemniej minimalne wymogi...
1   Następne >   +2   +5   7