Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

II OSK 2987/13 - Wyrok NSA z 2015-07-09

o jej oddalenie przede wszystkim z uwagi na brak interesu prawnego skarżących. Organ wyjaśnił, że skarżących nie wiąże z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym umowa...
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 - dalej jako 'u.s.g.') przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu czyj interes prawny...

III OSK 3075/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

nie zasługują na uwzględnienie. Zgodnie z art. 101 ust. 1 u.s.g., każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy...
przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata. To na profesjonalnym pełnomocniku ciąży obowiązek wskazania podstaw kasacyjnych i ich precyzyjnego...

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

. 167; dalej jako: 'u.z.z.') trybu zaopiniowania przez reprezentatywną organizację związkową projektu ww. uchwały jako aktu prawnego regulującego zagadnienia objęte zadaniami...
związkowej założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Przepis ten stanowi, że organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu...

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

Administracyjny nie przedstawia więc w uzasadnieniu wyroku oddalającego skargę kasacyjną opisu ustaleń faktycznych i argumentacji prawnej podawanej przez organy...
administracji i Sąd pierwszej instancji. Stan faktyczny i prawny sprawy rozstrzygniętej przez Sąd pierwszej instancji przedstawiony został w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku., Mając...

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

zawierającej zwrot, 'oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00', a także § 6 i § 16 powyższego Regulaminu., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...
. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych., Ponadto w zaskarżonej uchwale jako podstawę prawną jej wydania wskazano art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy...