Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

roku. Sąd wskazał, iż zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
cechą tak rozumianego 'interesu prawnego' jest bezpośredniość związku pomiędzy sytuacją danego podmiotu a normą prawa materialnego, z którego wywodzi on swój interes...

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

uznanie, że zaskarżona uchwała narusza interes prawny A. J.;, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uznanie...
rozwiązaniem planistycznym z uwagi na istniejący stan faktyczny i prawny. Gmina nie ma prawa odmówić uzgodnień planu z wojewódzkim konserwatorem zabytków i odmówić...

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Gdańsku wniósł A. J. podnosząc zarzut, iż wymieniona wyżej uchwała narusza jego interes prawny ustaleniami...
Administracyjny nie wykazał, że doszło do naruszenia przez Gminę władztwa planistycznego. W ocenie Sądu tak jak nie można akceptować prymatu interesu publicznego nad interesem...

II OSK 359/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

porządku prawnym nie ma uregulowań, które dawałyby prymat interesowi zbiorowemu nad indywidualnym. Rolą organu planistycznego jest zatem wyważenie interesu publicznego...
przedmiotowych ograniczeń, bez wątpienia dobro ochrony zabytków stoi ponad interesem prywatnym, a zapewnienie ochrony walorów zabytkowych (zgodnie ze znajdującymi się w aktach...

I OSK 1877/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

co do czynności jakie powinien był przedsiębrać, aby jego interesy były chronione, zaś sprawa z którą zwrócił się do Sądu mogła zostać należycie rozpoznana;, b) art. 7 P.p.s.a....
poprzez nadzwyczajną opieszałość w niniejszej sprawie, co w połączeniu z odmową przyznania pomocy prawnej spowodowało, że sprawa M. S. przez ponad rok nie była przedmiotem...