Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

roku. Sąd wskazał, iż zgodnie z treścią art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
cechą tak rozumianego 'interesu prawnego' jest bezpośredniość związku pomiędzy sytuacją danego podmiotu a normą prawa materialnego, z którego wywodzi on swój interes...

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

uznanie, że zaskarżona uchwała narusza interes prawny A. J.;, art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez uznanie...
rozwiązaniem planistycznym z uwagi na istniejący stan faktyczny i prawny. Gmina nie ma prawa odmówić uzgodnień planu z wojewódzkim konserwatorem zabytków i odmówić...

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

uchwałę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w Gdańsku wniósł A. J. podnosząc zarzut, iż wymieniona wyżej uchwała narusza jego interes prawny ustaleniami...
Administracyjny nie wykazał, że doszło do naruszenia przez Gminę władztwa planistycznego. W ocenie Sądu tak jak nie można akceptować prymatu interesu publicznego nad interesem...

I OSK 1877/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

co do czynności jakie powinien był przedsiębrać, aby jego interesy były chronione, zaś sprawa z którą zwrócił się do Sądu mogła zostać należycie rozpoznana;, b) art. 7 P.p.s.a....
poprzez nadzwyczajną opieszałość w niniejszej sprawie, co w połączeniu z odmową przyznania pomocy prawnej spowodowało, że sprawa M. S. przez ponad rok nie była przedmiotem...