Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

pełnomocnik Skarżących podniósł, że mając na uwadze konieczność wykazania - zgodnie z przepisami stanowiącymi jego podstawę - interesu prawnego, które to pojęcie nie zostało...
nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, w jego ocenie, Skarżące posiadają interes prawny w dostępie do rejestru, bowiem obowiązujące przepisy prawa materialnego, tj. własności...

VI SA/Wa 95/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

z którymi stronami postępowania administracyjnego wszczętego na żądanie strony mogą być również inne podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy przedmiotowe...
postępowanie. Interes prawny, którego zdaniem wnioskodawcy dotyczy przedmiotowe postępowanie, skarżąca wyprowadziła z art. 24 ust. 1 pkt 3 p.f., zgodnie z którym podmiot...

VI SA/Wa 97/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-27

, zgodnie z którymi stronami postępowania administracyjnego wszczętego na żądanie strony mogą być również inne podmioty, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
przedmiotowe postępowanie. Interes prawny, którego - zdaniem wnioskodawcy - dotyczy przedmiotowe postępowanie, skarżąca wyprowadziła z art. 24 ust. 1 pkt 3 p.f., zgodnie...

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. GCZM 'Z.' stwierdziła, że w związku z powyższym organ restrukturyzacyjny winien umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne., GCZM 'Z.' wskazała, że ma interes prawny...
. 1071 ze zm., zwanej dalej k.p.a.), stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

II OSK 562/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

odwoławczy zobowiązany był w postępowaniu odwoławczym ustalić 'czy Samodzielny Publiczny ZOZ G. posiada interes prawny do |, |domagania się wydania |, |Sygn. akt II OSK...
z powyższym wyrokiem, Minister stwierdził, że stanowisko organu I instancji o potwierdzonym interesie |, |prawnym wnioskodawcy jest błędne, gdyż choć Minister Zdrowia...

VII SA/Wa 1342/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-19

roku, a więc jeszcze przez rok po przystąpieniu Polski do UE., Wnioskodawca we wniosku o stwierdzenie nieważności wykazywał na swój interes prawny wynikający z faktu...
jego interesu prawnego jako właściciela dokumentacji jest również ochrona praw autorskich i know-how do wyników badań., Mimo tej obszernej argumentacji na wypadek, gdyby Minister...

VI SA/Wa 2203/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.). Dowodząc istnienia interesu prawnego w sprawie...
, że interes prawny należy wywieść z normy prawa materialnego, a powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie uprawniały zakładów opieki zdrowotnej, a obecnie podmiotów...

II SA/Wa 1009/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

mających w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności przemysłowej., Pismem z dnia [...] stycznia 2017 r...
[...] marca 2017 r. W. Z. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej powyższą decyzją. Wskazał, iż będąc farmaceutą ma interes prawny w uzyskaniu żądanej informacji...

VII SA/Wa 1763/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

określa, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
, [...] przysługuje przymiot strony postępowania, a dokonując oceny interesu prawnego oparł się na orzecznictwie administracyjnym, przepisach prawa wspólnotowego oraz przepisach...

VII SA/Wa 130/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-17

pismem z dnia 20 lipca 2011 r. organ rejestrowy wezwał K. C. do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wynika istnienie interesu prawnego lub obowiązku...
- tym samym - nie w pomieszczeniach będących własnością spółki 'H.'. Zdaniem organu rejestrowego K. C. nie wykazała istnienia interesu prawnego lub obowiązku, wynikającego z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100