Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 71/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

i Gospodarki Morskiej podnosząc, iż brak było podstaw do oceny, że skarżącej nie przysługuje interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. do bycia stroną na gruncie niniejszego...
. nr [...] wchodzi w skład uwłaszczonej nieruchomości, to skarżąca posiadała interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej zarówno w dacie...

II OSK 279/13 - Wyrok NSA z 2014-07-15

nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Organ podkreślił, że zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Legitymację prawną do wystąpienia w wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

I SA/Wa 2112/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

nadzorcze wynika, że spółka ta w dalszym ciągu istnieje, to tylko ta spółka posiada interes prawny, w rozumieniu art. 28 KPA , do kwestionowania decyzji dekretowych. Zatem...
tego postępowania nadzorczego dotyczy bezpośrednio interesów następcy prawnego M. M., udziałowcy spółki 'X' Sp. z o.o. tj wnioskodawcy, L. M. Jak twierdzi wnioskodawca do czasu...

I OSK 3102/14 - Wyrok NSA z 2016-11-09

. nr [...] wchodzi w skład uwłaszczonej nieruchomości, to posiadała ona interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej, ponieważ brak możliwości...
o ustanowienie prawa użytkowania działki nr [...] na jej rzecz. Praw takich nie ma także wobec działki nr [...]. Źródła interesu prawnego nie może stanowić potencjalna...

I OSK 1042/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

się strona, a więc stosownie do art. 28 k.p.a. tylko taki podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy kwestionowana decyzja. Minister Transportu, Budownictwa...
materialnego, które ustanawia prawa i obowiązki, przy czym tylko przepis prawa materialnego, stanowiąc podstawę interesu prawnego, stwarza dla określonego podmiotu...

II OSK 1712/13 - Wyrok NSA z 2013-09-06

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego warunkującego wszczęcie postępowania nieważnościowego dotyczącego decyzji Wojewody...
Wielkopolskiego z dnia [...] lutego 2011 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Interesu prawnego nie mogą bowiem wywieść z nieistniejącego już tytułu prawnego...

I SA/Wa 858/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-02

rozstrzygnięcia organ nadzoru podniósł, że Z.F. nie wykazała interesu prawnego w niniejszym postępowaniu., Po rozpoznaniu wniosku Z.F., reprezentowanej przez pełnomocnika adw...
. Stosownie zaś do art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...

I SA/Wa 1044/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości [...] położonej przy ul. [...], ozn. nr hip. [...]. Wnioskodawczyni wskazała, że interes prawny wywodzi z przysługującego...
interes prawny również w związku z dwoma procesami cywilnymi prowadzonymi przeciwko niej za bezumowne korzystanie z lokalu handlowo-usługowego usytuowanego we wskazanym...

I SA/Wa 1124/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

obowiązany jest ustalić, kto ma interes prawny lub obowiązek, a tym samym czy jest stroną postępowania indywidualnego. Zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja administracyjna...
stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Taki interes...

II OSK 2242/13 - Wyrok NSA z 2013-11-28

z dnia 23 sierpnia 2012 r. oraz w pismach wniesionych w toku postępowania nie wykazała, że posiada interes prawny w niniejszej sprawie, Minister był obowiązany ustalić...
orzecznictwa i doktryny, że interes prawny legitymujący stronę postępowania, musi być oparty na prawie materialnym, czyli (czyli wynikać z obowiązujących przepisów prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   91