Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 1066/09 - Wyrok NSA z 2010-12-14

rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 k.p.a. W ocenie organu skarżący nie ma w sprawie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., bowiem nie istnieje norma...
w w/w postępowaniu administracyjnym status strony., Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...

VI SA/Wa 1758/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

w postępowaniu o powołaniu na stanowisko komornika sądowego rewiru [...] przy Sądzie Rejonowym w M. Jego interesu prawnego nie można wyprowadzić z faktu...
- w ocenie skarżącego - przysługuje mu status strony., Niezgodne z prawem powołanie na stanowisko komornika J. S. naruszyło jego interes prawny., Decyzją z dnia...

VI SA/Wa 895/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-11

), w którym stwierdzono, iż pojęcie 'strony' może być wyprowadzone tylko z konkretnej normy prawnej, która może stanowić podstawę do sformułowania interesu lub obowiązku...
. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie którego można żądać skutecznie czynności organu...

VI SA/Wa 286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-08

ich dotyczą, a zatem posiadają oni interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa., Postanowieniem z dnia [...] października 2018 r., [...], Minister odmówił wszczęcia postępowania...
., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie uznając, że skarżący nie mają interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa., W uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] listopada 2018...

VI SA/Wa 160/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-13

stron postępowania w tym przedmiocie. W tym zakresie konieczne jest zatem odwołanie się do treści art. 28 kpa., . Minister podzielił pogląd, że interes prawny oznacza...
administracyjna) może mieć wpływ na sytuację prawną tego podmiotu w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować...

VI SA/Wa 1283/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

uznania, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego we wszczęciu postępowania,, - naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez błędną ocenę pisma spółki z 9 lutego...
przez J. C. obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego Z. sp. z o.o.,, - błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na uznaniu, że spółka nie ma interesu prawnego w domaganiu...

VI SA/Wa 302/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

z dnia [...] października 2011 r. uznał, że R. K. nie ma interesu prawnego w postępowaniu objętym składanymi wnioskami. Nie dotyczy ono jego praw lub obowiązków...
zarzucając naruszenie art. 28 k.p.a. przez uznanie, że nie posiada w sprawie interesu prawnego. Zdaniem skarżącego posiada interes prawny, gdyż organ administracji...

VI SA/Wa 2907/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-23

jest niedopuszczalne, jeżeli zostało wniesione przez osobę, nie będącą stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. Wynika z niego, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Minister wskazał, że sam art. 28 k.p.a. nie może stanowić...

II GSK 1031/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

- wskazał, że sam art. 28 k.p.a. nie może stanowić podstawy do uznania konkretnego podmiotu za stronę postępowania administracyjnego. Interes prawny, o jakim mowa w art...
oraz art. 73 ustawy Prawo o notariacie w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP poprzez odmowę przyznania Izbie Notarialnej [...] interesu prawnego w sprawie powołania...

VI SA/Wa 164/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

. Minister Sprawiedliwości odmówił uwzględnienia powyższego wniosku uznając, że skarżąca nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. w domaganiu się dopuszczenia...
, gdy posiada ona interes prawny w uczestniczeniu w postępowaniu. W przypadku uchylenia decyzji o jej odwołaniu przez sąd, od wyniku tego postępowania zależy możliwość...
1   Następne >   +2   +5   +10   100